Drivmedelsrapportering

Denna rapportering är till för att kontrollera att drivmedelsleverantörerna följer kravet om minskade växthusgasutsläpp. Uppgifter om var drivmedlet har köpts och dess ursprung ska också rapporteras.

Rapporteringen ska senast vara inlämnad till Energimyndigheten den 1 april, men vi uppskattar om ni har möjlighet att rapportera tidigare. Var noggrann med att lämna uppgifter till era rapporteringsskyldiga kunder så de kan rapportera till Energimyndigheten i tid.

Krav om minskade växthusgasutsläpp

Rapporteringen sker utifrån ett krav om minskning av växthusgasutsläpp som i drivmedelslagen riktas mot drivmedelsleverantörer. Kravet är att fram till år 2020 minska drivmedlens klimatpåverkan med 6 procent jämfört med fossila bränslen. Klimatpåverkan beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. Med det menas den totala påverkan som utvinning, förädling, transporter och användning av fossila och biogena drivmedelskomponenter ger upphov till.

Minskningen av växthusgasutsläpp kan uppnås exempelvis genom låginblandning i vanlig diesel och bensin eller genom försäljning av drivmedel med högre andel biokomponenter eller drivmedel bestående av enbart biodrivmedel. FAME och HVO är exempel på 100 % biodrivmedel. Till 2020 räknar vi även med att ha infört regler som möjliggör samrapportering men även möjligheten att genomföra åtgärder för att minska utsläppen vid råoljeutvinning och få tillgodoräkna sig dessa.

Gemensam rapportering

För att minska den administrativa bördan har Energimyndigheten samordnat rapporteringen med den rapportering som sker enligt hållbarhetslagen. Energimyndigheten beräknar utifrån det som rapporterats hur väl drivmedelsleverantörerna uppfyller kravet om minskade växthusgasutsläpp.