Drivmedelsrapportering

Denna rapportering är till för att kontrollera att drivmedelsleverantörerna följer kravet om minskade växthusgasutsläpp. Uppgifter om var drivmedlet har köpts och dess ursprung ska också rapporteras.

Rapporteringen ska senast vara inlämnad till Energimyndigheten den 1 april, men vi uppskattar om ni har möjlighet att rapportera tidigare. Var noggrann med att lämna uppgifter till era rapporteringsskyldiga kunder så de kan rapportera till Energimyndigheten i tid.

Krav om minskade växthusgasutsläpp

Rapporteringen sker utifrån ett krav om minskning av växthusgasutsläpp som i drivmedelslagen riktas mot drivmedelsleverantörer. Kravet är att från och med år 2020 ska drivmedlens klimatpåverkan minska med 6 procent jämfört med fossila bränslen. Klimatpåverkan beräknas utifrån ett livscykelperspektiv. Med det menas den totala påverkan som utvinning, förädling, transporter och användning av fossila och biogena drivmedelskomponenter ger upphov till.

Minskningen av växthusgasutsläpp kan uppnås exempelvis genom låginblandning i vanlig diesel och bensin eller genom försäljning av drivmedel med högre andel biokomponenter eller drivmedel bestående av enbart biodrivmedel. FAME och HVO är exempel på 100 procent biodrivmedel.

Gemensam rapportering med hållbarhetslagen

För att minska den administrativa bördan har Energimyndigheten samordnat rapporteringen med den rapportering som sker enligt hållbarhetslagen. Energimyndigheten beräknar utifrån det som rapporterats hur väl drivmedelsleverantörerna uppfyller kravet om minskade växthusgasutsläpp.

Samrapportering

För att uppnå kravet på växthusgasminskning kan en aktör skriva avtal om samrapportering med en eller flera bolag. Dessa bolag skickar in sina respektive rapporter till Energimyndigheten, med uppgifter om vilka som man samrapporterrar med. Energimyndigheten gör sedan kontroll om tillräcklig minskning uppnås. Notera att i det fall de samrapporterande bolagen inte når kravet blir de solidariskt ansvariga för eventuella avgifter.

Miljöinformation om drivmedel

Från och med 1 oktober 2021 är drivmedelsleverantörer skyldiga att informera konsumenterna om drivmedlets klimatpåverkan och ursprung. Denna information ska ges för varje produkt. Detta betyder att om en leverantör har fler produkter inom samma typ av drivmedel (olika kvalitéer av diesel till exempel) ska dessa redovisas separat till Energimyndigheten.

Utsläppen av de växthusgaser som kommer från fossila komponenter och som redovisas i miljöinformationen ska beräknas enligt den specifika råvarukälla och process som är aktuell. För måluppfyllnaden för drivmedelslagen 21 § används de viktade normalvärden som tidigare.

Rapportering sker enklast i e-tjänsten ”Hållbara bränslen” på Mina sidor. Där finns även mallen för rapportering tillgänglig för nedladdning.