Frågor & svar om affärsutvecklingsstöd

Här hittar du svar på några vanliga frågor som Energimyndigheten får om affärsutvecklingsstöd.

Hur stort stöd kan vi få?

Stöd i form av bidrag med begränsad royalty ges med maximalt 45 %. Företaget ska finansiera minst 55 % av projektet. Företagets del av finansieringen får inte ske med annat statligt stöd.

Vilka kriterier behöver uppnås för att få stöd?

Detta tar Energimyndigheten ställning till vid första kontakt med företaget:

• Energirelevans – innovationen ska bidra till energieffektivisering eller mer förnybar energi.

• Innovation – företagets lösning ska vara unik och/eller patenskyddad, samt ge kundnytta som möter marknadens behov.

• Utvecklingsfas – företaget ska ha lämnat forskningsstadiet och vara nära eller redan ute på marknaden.

• Kompetens – företaget ska ha teknisk och affärsmässig erfarenhet och kompetens

• Tillväxt – företaget ska ha kommersiell kraft, ha en skalbar lösning och bidra till svensk tillväxt.

• Finansieringsplan - företaget ska ha en plan för hur verksamheten ska finansieras.

Vad ska jag tänka på när jag fyller i en intresseanmälan?

Det viktigaste är att ge en övergripande beskrivning av verksamheten med fokus på energirelevans samt vilken fördel innovationen har i jämförelse med alterntiva produkter och tjänster på marknaden. Ge gärna även exempel på den energibesparing som innovaitonen kan åstadkomma i jämförelse med alternativa lösningar.

Vilka typer av projekt stöttar ni?

Vi stöttar tillväxtfokuserade bolag i en kommersialiseringsfas inom energiområdet.

Läs om några företag som fått stöd från Energimyndigheten här.

Är bolagets handlingar offentliga?

Handlingar som lämnas in till Energimyndigheten är i de flesta fall offentliga. Men när en enskild omfattas av myndighetens stödverksamhet, får myndigheten inte lämna ut uppgifter om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

I övrigt lyder myndigheten under offentlighetsprincipen, vilket betyder att inlämnade handlingar blir tillgängliga för alla.

Läs mer om allmänna handlingar och sekretess.

Vilka andra företag har fått stöd?

Energimyndigheten har i dagsläget beviljat lån till ungefär 80 företag.

Du hittar information om alla företag som nu får stöd av Energimyndigheten här.

Är det tillåtet med motfinansiering i form av naturabidrag?

Nej, det är inte tillåtet med motfinansiering i form av naturabidrag.

Hur funkar det med Almi Invest som samfinansiär?

Almi Invest som samfinansiär:

När tillskott av ägarkapital erhålls av de Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern och sker det på affärsmässig grund anses det utgöra privat samfinansiering och är därmed tillåtet som samfinansiering i Energimyndighetens projekt. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om en enskild investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.