Kachung – om hållbarhet i internationella klimatprojekt

Det finns många utmaningar med att arbeta med klimatprojekt på andra kontinenter. Här kommer berättelsen om Kachung, ett beskogningsprojekt i Uganda där lokalbefolkningen kommit i kläm – och vad vi gör åt det.I mer än 20 år har internationellt klimatarbete legat högt på världens dagordning. En viktig insikt som har blivit allt tydligare under de senaste åren är att de minst utvecklade länderna på vår jord, också är de som är mest sårbara för effekterna från klimatförändringarna. Det är därför vi fått i uppdrag att jobba med klimatinsatser i dessa länder.

För att klimatinsatser ska vara till största nytta ska de också bidra till hållbar social och ekonomisk utveckling i de områden där de genomförs. Det är en viktig faktor för Energimyndigheten och vi prioriterar projekt med lokal hållbarhet och samhällsnytta.

Sedan förhållandena inom beskogningsprojektet i Kachung uppmärksammades under hösten 2015 har Energimyndigheten arbetat med olika åtgärder för att komma till rätt med situationen. Vi har genomfört tre uppföljningsbesök, 2015, 2017 samt 2018.

 

Bakgrunden till Kachung

I norra Uganda finns beskogningsprojektet Kachung. Projektet ligger i ett område som ägs av den Ugandiska staten och är ett skogsreservat sedan 1950-talet. Under långa perioder av politisk oro bedrevs inget skogsbruk i reservatet och människorna i området såg då möjligheten att utnyttja reservatet för jordbruk och betesmark, vilket de gjorde i många år trots att det inte var tillåtet. Men i mitten av 1990-talet beslutade Uganda att öppna upp för skogsbruk igen och det innebar att lokalbefolkningen inte längre hade samma tillgång till området.

Eftersom växande skog binder upp koldioxid som annars skulle finnas i atmosfären, finns också en klimatnytta med beskogningsprojekt. Sedan 2011 är Kachung godkänt av FN som ett CDM-projekt inom beskogning. Energimyndigheten genomförde ett platsbesök samma år. I projektgranskningen som genomfördes av det Nederländska företaget Climate Focus angavs att konflikter kopplade till markrättigheter och relationerna till lokalbefolkningen kunde vara en risk för projektets genomförande. Det norska företaget Green Resources, som arrenderar reservatet där de bedriver skogsbruk med hjälp av lokal arbetskraft, bedömdes då ha en god förmåga att kunna hantera detta.

Läs mer om hur Designated Operational Entities (DOE) ackrediteras av FN.

Svenska staten valde 2011 att stötta projektet genom att via Energimyndigheten betala för de utsläppsminskningar som projekt ger, i takt med att de godkänts av FN. Beslutet att stödja projektet fattades av generaldirektören efter godkännande av enhetschef och avdelningschef.

Hittills har projektet åstadkommit utsläppsminskningar motsvarande cirka 30 000 ton koldioxid. Svenska staten har avtal om att totalt förvärva utsläppsminskningar motsvarande cirka 365 000 ton.

I oktober 2015 publicerade den tyska konsultfirman UNIQUE forestry and land use Ltd. följande yttrande gällande skogsprojektet i Kachung: Post-registration changes of Kachung Forest Project: Afforestation on Degraded Lands

Problem runt skogsreservatet

Energimyndigheten har fått en del motstridig information om hur det egentligen står till med projektet. Forskare från olika länder har gett olika bilder av hur lokalbefolkningen behandlas och i vilken mån projektägaren Green Resources tar sitt socioekonomiska ansvar i projektet.

I november 2014 publicerades rapporten The Darker Side of Green: Plantation Forestry and Carbon Violence in Uganda av Oakland Institute. I rapporten fanns uppgifter om markkonflikter och missförhållanden i anslutning både till projektet i Kachung och ett annat projekt i södra Uganda. Green Resources hävdade dock att problemen i huvudsak fanns kring projektet i södra Uganda och menade också att rapporten var full av faktafel.

Där fanns dock signaler om att det kunde finnas missförhållanden runt skogsreservatet, att bybor skulle ha blivit berövade viktiga resurser samt utsatts för våld och hot, och det skulle även finnas oklarheter kring ägarförhållanden kring reservatet. Liknande information dök upp när en kollega på myndigheten blev intervjuad av ett tv-team från TV4.

Lokalbefolkningen kom i kläm

I början av oktober 2015 åkte medarbetare från Energimyndigheten till Uganda för ett planerat platsbesök. Vi kunde då med egna ögon se att allt inte var så bra som vi trodde.

Under besöket i Kachung fick kollegorna information och uppgifter från både lokalbefolkningen och Green Resources personal om att projektet inte levde upp till överenskommelsen mellan Energimyndigheten och Green Resources eller de utfästelser som gjorts i projektdokumentationen. Projektet skulle bidra till förbättrade levnadsvillkor för de boende i området som påverkats av att Ugandiska staten öppnat upp för skogsbruket i det statliga reservatet, men utifrån informationen vi fick fanns det brister.

Bland lokalbefolkningen fanns det flera personer som berättade att de har svårt att klara sitt uppehälle och att de behöver tillgång till mer bördig jordbruksmark för sin försörjning. Det hade blivit sämre förhållanden för lokalbefolkningen sedan deras tillgång till skogsplantagen begränsades.

Både lokalbefolkningens berättelser och Green Resources egna dokument visade också att det förekommit konflikter i kontakten mellan skogsföretagets personal i fält och lokalbefolkningen. Det framkom även uppgifter om rättsliga processer om markägande som myndigheten inte tidigare informerats om.

Så ska det inte vara.

Så agerar Energimyndigheten

Under de senaste åren har Energimyndigheten intensifierat både granskning och egna kontroller av de projekt vi ger stöd till. Våra erfarenheter från Kachung visar på hur viktigt det är att vi fortsätter arbetet med kontinuerlig förbättring och utveckling av våra kontrollsystem.

Det är för oss av yttersta vikt att situationen för lokalbefolkningen i Kachung förbättras, och att konflikter och markresursfrågor hanteras på ett ansvarsfullt sätt på både kort och lång sikt.

Vi ställer krav på att vår motpart Green Resources genomför ett ambitiöst åtgärdsprogram för att komma till rätta med problemen.

Åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden kring projektet

Energimyndigheten är övertygad om att vi kan göra mer för lokalbefolkningen genom att ta vårt ansvar och ställa krav på Green Resources och andra aktörer, än om vi skulle dra oss ur projektet. Vi har därför ställt krav på Green Resources att de ska ta fram en handlingsplan för att utreda och komma till rätta med missförhållanden kring projektet. Handlingsplanen omfattar nio olika områden:

  • Möjlighet till boskapsskötsel i skogsreservatet 
  • Socioekonomisk analys och utvecklingsplan 
  • Förbättrade odlingsmöjligheter 
  • Mekanism för förbättrad kommunikation och klagomålshantering 
  • Landrättigheter 
  • Reparation av brunnar 
  • Program för energieffektiva spisar 
  • Vägunderhåll 
  • Vedinsamling

Energimyndigheten har också ställt krav på ökad öppenhet och förbättrad information från projektägaren.

Myndigheten har betalat ut 1,2 miljoner kronor till projektet. Ytterligare betalningar kommer endast att göras om den överenskomna handlingsplanen följts samt baserat på en bedömning om i vilken utsträckning vårt engagemang i projektet, och vår roll som kravställare, har kunnat och även i framtiden kan bidra till förbättringar för lokalbefolkningen

Den första fasen av handlingsplanen ska under 2018 utvärderas i sin helhet. I utvärderingen ingår att bedöma om genomförandet av planen har bidragit till en positiv utveckling och förbättrat levnadsförhållandena för de människor som bor i skogsreservatets närhet och som påverkas av klimatprojektet.

Även andra organisationer granskar hur skogsprojektet i Kachung utvecklas, exempelvis Oakland Institute. Även andra organisationer granskar hur skogsprojektet i Kachung utvecklas, exempelvis Oakland Institute. Myndigheten inväntar också en slutrapport från Green Resources med en redogörelse för handlingsplanens genomförande under perioden 2016 - 2017.

För att kunna ta ställning till hur Energimyndigheten på bästa sätt kan bidra till förbättringar i Kachung behöver tillgängliga underlag vägas samman.

Ytterligare ett viktigt steg i processen är den granskning med platsbesök som planeras till mitten av 2018. Vi kommer även att anlita en oberoende granskare som bistår oss i utvärderingsarbetet. Ta del av en mer utvecklad beskrivning av läget vårvintern 2018 här.