Enhetstyper

Det finns flera olika enhetstyper. Vissa kan enbart hållas på EU ETS-konton medan andra bara kan hållas på konton i ett KP-register och några kan hållas i båda systemen. Generellt för alla är att de motsvarar ett ton koldioxidekvivalenter.

Utöver enheterna i tabellen ovan finns även enhetstyper som enbart kan hållas på konton i ett KP-register. Dessa är AAU, lCER, tCER och RMU.

Även om CER och ERU kan hållas i EU ETS gäller det inte nödvändigtvis alla enheter av den typen. Enheter från vissa projekt är inte tillåtna av EU och kan därför inte föras in i EU ETS. Köpare av CER/ERU bör därför alltid undersöka vilken typ av projekt som enheten kommer ifrån, särskilt om den ska levereras från ett konto som inte tillhör EU ETS.

Nedan finns en tabell som beskriver vilka enheter som kan hållas i vilka register.

ENHETSTYP EU ETS KP-REGISTER
AAU   X
CER X X
ERU X X
EUA X  
EUAA X  
lCER/tCER   X
RMU   X