Energimyndigheten och miljömålen

Energimyndigheten ska verka för att uppnå generationsmålet för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt i miljömålssystemet. Myndigheten har också ansvar för att vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling.

Miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Energimyndigheten är en av 26 myndigheter som enligt miljömålssystemet har ansvar för att Sverige ska nå miljömålen och myndighetens generaldirektör sitter med i miljömålsrådet.

Energimyndighetens roll är att vara expert på energiområdet och att aktivt driva utvecklingen mot ett hållbart energisystem och därigenom bidra till att utveckla ett hållbart samhälle. Det gör myndigheten exempelvis genom att stödja forskning och teknikutveckling, hjälpa företag att effektivisera sin energianvändning, samverka internationellt samt informera svenska hushåll om hur energin kan användas effektivt. Energimyndigheten ger även förslag till regeringen på hur styrmedlen kan utvecklas.