Samordningsuppdrag för omställning av transportsektorn till fossilfrihet

Energimyndigheten har haft i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet. Samordningsuppdraget, SOFT, pågick 2016-2019 och genomfördes tillsammans med Transportstyrelsen, Trafikverket, Trafikanalys, Naturvårdsverket och Boverket.

I uppdraget ingick att ta fram en strategisk plan för omställningen, samordna arbetet och föra dialog med relevanta aktörer och aktörsgrupper. Dessutom ingick att arbeta för synergier med andra nationella satsningar som syftar till omställningsarbetet. Myndigheten skulle också ta fram en plan för hur samhällsekonomiska kostnader och nyttor av arbetet ska utvärderas.

Den strategiska planen överlämnades till Regeringskansliet (Miljö- och energidepartementet) den 28 april 2017.

Efter inlämnandet av den strategiska planen drevs samordningsuppdraget som ett program för att samordna och följa upp de förslag och åtaganden som presenterades i planen. Samtliga SOFT-myndigheter deltog i arbetet med genomförandet av den strategiska planen.

Samordningsuppdraget har avslutats under början av 2020 och en sammanfattande slutrapport har tagits fram. Den strategiska planen har följts upp i en kontrollstation under 2019. Samtliga rapporter hittar du under Rapporter.