Fyra möjliga framtider för svenska energisystemet

Olika drivkrafter i samhället leder till olika typer av energisystem. I dag släpper Energimyndigheten rapporten "Fyra framtider – energisystemet efter 2020", ett omfattande analysarbete som visar upp fyra möjliga scenarier för framtidens svenska energisystem.

Med de fyra framtidsscenarierna Forte, Legato, Espressivo och Vivace gör Energimyndigheten nedslag runt 2035 och blickar fram mot 2050. Scenarierna, som är av utforskande karaktär, tar avstamp i olika prioriteringar och drivkrafter kring hur samhället kan utformas.

– Våra scenarier visar tydligt hur energifrågan hör ihop med hur vi tänker kring andra samhällsfrågor som transporter, bostäder, jobb, tillväxt och vår miljö, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.

De fyra framtiderna:

  • I Forte (starkt) fungerar energi som bränsle för tillväxt och framgång. Politikens fokus är säker tillgång till energi till låga och stabila priser och effektiv godstrafik åt industrin.
  • I Legato (sammanbundet) ses energi som en globalt begränsad resurs. Det är viktigt med en jämn och rättvis resursfördelning på global nivå. Fokus är på ekologisk hållbarhet och global rättvisa.
  • I Espressivo (uttrycksfullt) är energi ett uttrycksmedel. Konsumenter vill hantera sina egna behov genom inköp av tjänster och ökad egenproduktion, lösningar som de uppfattar som effektiva och framåtsiktande.
  • I Vivace (livligt) är energi en språngbräda för tillväxt på klimatets villkor. Sverige vill vara en global föregångare inom klimatlösningar och miljöteknik för ett hållbart globalt energisystem. Politikens fokus ligger på klimatsmart forskning och innovation, demonstration och kommersialisering på bred front.

– Vi har nu ett brett kunskapsunderlag som vi hoppas kommer att användas i en dialog i hela samhället. Vi har redan dragit några centrala slutsatser och hoppas att fler aktörer kommer att ta vid i den fortsatta diskussionen, säger Erik Brandsma.

Några av slutsatserna:

  • Samhällsplaneringen påverkar framtidens energianvändning - samordnad planering av infrastruktur och bebyggelse är av största vikt.
  • Sverige har stor potential för elexport – vi har goda förutsättningar för att producera el med låga utsläpp och till låga kostnader.
  • Transportsektorn knyts starkare till andra energisektorer i och med ökad elektrifiering av fordonsflottan, etablering av elvägar och ökad användning av biodrivmedel.
  • Forskning och innovation för en globalt hållbar framtid är en grundförutsättning.
  • FN:s globala hållbarhetsmål hänger starkt ihop med energisystemets utveckling - vi beskriver fyra olika spår och de visar tydligt hur utvecklingen påverkar möjligheten att uppnå FN:s hållbarhetsmål i Sverige till 2030.