Energimyndigheten bygger en solelportal

För att underlätta för villaägare och fastighetsägare att investera i solel bygger Energimyndigheten nu en webbportal med samlad information.

Energimyndigheten har fått i uppdrag att utveckla och tillhandahålla en informationsplattform för solel. Plattformen ska enligt uppdraget utgöra ett nav för offentlig information. Innehållet ska vara relevant för aktörer vid solcellsutbyggnad och bidra till att göra det enklare för den som vill installera solceller. För att möta informationsbehovet hos den enskilde på ett ändamålsenligt sätt och samtidigt nyttja dagens utvecklade kanaler och nätverk drar myndigheten slutsatsen att informationssatsningen bör omfatta följande:

  • Framtagande av en ny webbportal för solel, och
  • Förstärkning och vidareutveckling av informationsinsatser om solel hos Energimyndigheten.

– Dessa utvecklingsspår utgör informationsplattformen för solel. Tillsammans ska de ge nya möjligheter för de olika målgrupperna att tillgodogöra sig relevant och anpassad information utifrån sina förutsättningar och behov, säger Sara Grettve som är projektledare för uppdraget på Energimyndigheten.

Samlad webbportal gör det lättare för den enskilda

Webbportalen för solel kommer framför allt rikta in sig till villaägare och fastighetsägare som har ett intresse av att investera i solceller.

– Genom att bygga upp en samlad webbportal för solel ska det bli lättare för dessa målgrupper att avgöra om en investering i solceller är ett intressant alternativ för det egna hushållet eller fastigheten. Portalen ska fungera som vägledande vid investering, men också tydligt sätta in solelen i ett systemperspektiv, säger Sara Grettve.

Arbetet med att ta fram webbportalen kommer att bedrivas i samverkan med berörda myndigheter vars information är relevant för den enskilde som vill installera solceller. Aktuella myndigheter för samarbetet är i dagsläget Boverket, Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och Skatteverket,

Förstärkning och vidareutveckling av informationsinsatser om solel hos Energimyndigheten

Informationsplattformen kommer även att omfatta en förstärkning av Energimyndighetens insatser på solelområdet. Att utgå från etablerade kanaler och för att göra fördjupade satsningar ser Energimyndigheten som ett effektivt sätt att nå ut till målgrupper som exempelvis solcellsinstallatörer- och leverantörer, energi- och klimatrådgivare, den intresserade allmänheten och akademi.

– Energimyndigheten har redan flera bra pågående initiativ som vi vill passa på att förstärka ytterligare inom informationsplattformen för solel. Vi ser stora möjligheter på så vis ta ett samlat grepp och vidareutveckla kunskapsspridningen genom välbekanta kanaler, säger Sara Grettve.

Exempel på relevanta områden för Energimyndigheten är:

  • Energimyndigheten.se och fristående publikationer
  • Grundutbildning och insatsprojekt för energi- och klimatrådgivare
  • Fördjupningsområdet solenergi inom nätverket Bebo
  • Kommunikation om certifierade installatörer
  • Kommunikation och förenkling kring investeringsstöd
  • Kommunikation om forskningsresultat

Energimyndigheten föreslår dessutom en breddning av Nätverket för vindbruk som ett komplement till uppdraget om informationsplattformen för solel.

I delrapporteringen som redovisas den 3 april 2018 beskrivs förslag till framtagning av informationsplattformen, plattformens målgrupper och omfattning samt en beskrivning av uppdragets fortsatta arbete.

Möjlighet att lämna synpunkter och förslag är nu stängd!

Nu går arbetet hos Energimyndigheten vidare med att utarbeta och etablera plattformen. Som ytterligare underlag inför framtagande av webbportalen för solel tar myndigheten tacksamt emot synpunkter på delrapporteringen från aktörer som verkar på solelområdet och/eller har kännedom om informationsbehoven. Ni är välkomna att lämna dem i formuläret nedan. Formuläret stänger för kommentarer onsdagen den 18 april.