Ny förordning om gaslagring antagen

EU:s energiministrar antog den 27 juni EU-förordningen om gaslagring som innebär åtgärder avseende fyllnadsnivån i EU:s lagringsanläggningar. Välfyllda gaslager kommer att bidra till en säkrare gasförsörjning under vintern 2022–2023.

Förordningen innebär bland annat en obligatorisk miniminivå av gas i lagringsanläggningar på medlemsländernas territorium. För att öka försörjningstryggheten ska enligt den nya förordningen underjordiska gaslager fyllas till minst 80 procent av kapaciteten före kommande vinter och till 90 procent före påföljande vinterperioder.

Förordningen är en ändringsförordning och hittas på svenska i EUR-lex

EUR-Lex - 52022PC0135 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

Energimyndighetens beslut

Till följd av den nu beslutade förordningen har Energimyndigheten nu fattat beslut om att förelägga Swedegas AB att säkerställa att lagringsvolymerna i gaslagret Skallen uppnår de delmål som anges i förordningen.

Lägesbilder och marknadsbrev

Energimyndigheten följer utvecklingen och publicerar under sommaren lägesbilder varannan tisdag på energimyndigheten.se.

Energimyndighetens lägesbeskrivning med anledning av Rysslands krig mot Ukraina (energimyndigheten.se).

Även Energimyndighetens marknadsbrev över de globala energimarknaderna ger bra allmäninformation.

De globala energimarknaderna (energimyndigheten.se).