Transportsektorns energianvändning 2022 publicerad

Officiell statistik för transportsektorns energianvändning för helåret 2022 finns nu publicerad i Energimyndighetens statistikdatabas.

Statistiken visar att energianvändningen inom inrikes transporter minskade över 3 TWh under 2022 jämfört med 2021, Den totala minskningen är en kombination av minskningar inom både vägtrafik och sjöfart som till viss del motverkas av en återhämtning inom flygsektorn.

Hitta statistik i databasen

Transportsektorns energianvändning

Nyheter