Havsbaserad vindkraft, havsplanering och kommunens roll

Arrangör: Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten
Teams
27 april 2023
13:00-15:00
Sista dag för anmälan: 25 april

Vad innebär arbetet med de nya havsplanerna för en kommun? Den här digitala informationsträffen riktar sig till dig som berörs av vindkraft och jobbar med planering eller prövningar på lokal nivå. 

I samband med att regeringsuppdraget om att hitta nya områden för energiutvinning i havet redovisas och processen med att ta fram förslag till nya havsplaner är i gång, bjuder Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten in till en gemensam informationsträff.

Under informationsträffen kommer du bland annat få veta mer om vilka områden som kan bli aktuella för energiutvinning, nästa steg i havsplaneprocessen och viktiga praktiska detaljer som rör havsbaserad vindkraft. 

Nya områden för energiutvinning i havsplanerna 

Energimyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att tillsammans med åtta andra myndigheter peka ut nya områden som är lämpliga för energiutvinning till havs. Den 31 mars redovisas uppdraget och träffen den 27 april berättar Energimyndigheten mer om de viktigaste insikterna och resultaten.

Rapporten, som redogör för identifierade områden för energiutvinning samt intressekonflikter och möjligheter och utmaningar för samexistens i havet, kommer fungera som underlag för Havs- och vattenmyndighetens fortsatta arbete med att ta fram ett förslag på nya havsplaner.

Kommunens roll i havsplaneprocessen

Under hösten 2023 kommer förslagen på nya havsplaner samrådas och sedan överlämnas till regeringen senast december 2024.

Du som jobbar med planering och tillstånd av vindkraft i en kommun har en central roll i havsplaneprocessen eftersom du kan bidra med kunskap om var det lämpar sig bättre eller sämre med havsbaserad vindkraft på en lokal nivå.  

Mer information

Nya områden för energiutvinning i havsplanerna