Bidra med kunskap om bioenergins och bioråvarans hållbarhet

I den här utlysningen ger Energimyndigheten stöd till forskningsprojekt som bidrar till ökad förståelse för bioenergins hållbarhet. Projekten kan studera effekterna av produktion, uttag och användning av bioråvara på olika hållbarhetsaspekter så som växthusgasbalanser, biologisk mångfald och sociala värden.

Sista dag för ansökan 2023-09-11 23:59
Utlysta medel Cirka 35 miljoner kronor

Projekt som studerar bioenergin och biomassans hållbarhet kan få stöd. Användning av biomassa och bioenergi är en av hörnstenarna i förverkligandet av Sveriges energi- och klimatpolitiska mål och omställningen av energisystemen bort från fossilberoende. Idag ökar användningen av biomassa till olika material, produkter och bränslen. Samtidigt vet vi att biomassa och bioenergi är en begränsad resurs och att målkonflikter ofta uppstår mellan produktionen av biomassa och andra värden. Därför behövs mer kunskap och kompetens kring hur dessa målkonflikter kan hanteras och minimeras.

Utlysningen riktar sig till projekt som vill ta fram kunskap inom följande områden:

  • Bioenergins och biobaserade värdekedjors miljö- och klimatnytta.
  • Befintliga och nya skötselsystem och deras påverkan på olika hållbarhetsaspekter så som biologisk mångfald, kolbalanser, sociala värden med mera.
  • Produktions- och hänsynsåtgärder i olika regioner och olika skötselsystem.
  • Fältförsök som syftar till att förstå långsiktiga effekter av biobränsleuttag.

Projektet ska bidra till ett eller flera av programmets utfallsmål:

  • Hållbara värdekedjor
  • hög kompetensnivå
  • effektfulla styrmedel och policy.

Målen finns beskrivna i den fullständiga utlysningstexten. Där beskrivs också utlysningen mer i detalj.  Den fullständiga utlysningstexten hittar du under ”Läs detta innan du söker”.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Doktorand- och licentiatprojekt, projekt som är del av en doktorsutbildning, postdoktorer och juniora forskare välkomnas särskilt i denna utlysning för att stärka den akademiska kompetensen inom området.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast i december 2023. Projektet kan starta tidigast i januari 2024. Observera att tidplanen kan komma att ändras.

Informationsmöte via Teams

När: 28 april 2023, klockan 13.00–14.00.
Var: informationsmötet kommer att hållas via Teams.

Innan du deltar i webbinariet ser vi gärna att du läser den fullständiga utlysningstexten.

Om Bio+programmet

Energimyndigheten vill med forsknings- och innovationsprogrammet Bio+ utveckla hållbara biobaserade lösningar och värdekedjor samt öka kunskapen och kompetensen om hur dessa bör samspela med varandra, energisystemet och samhället.

Bioplusportalen

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Om du har frågor om utlysningen mejla till biop...@energimyndigheten.se 

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet