Bidra med nya lösningar, kunskap och perspektiv för resurseffektiv bebyggelse

Vill du bidra till utvecklingen av ny kunskap, nya perspektiv och lösningar för en resurs- och energieffektiv bebyggelse? Nu välkomnar vi projektförslag till den första utlysningen i Energimyndighetens nya forsknings- och innovationsprogram Resurseffektiv bebyggelse.

Sista dag för ansökan 2023-10-04 23:59
Utlysta medel Cirka 100 miljoner kronor

Vilka projekt kan få stöd?

Syftet med utlysningen är att stödja projekt som möter utmaningarna kring bebyggelsens energianvändning och som har potential att bidra till en resurs- och energieffektiv bebyggelse. Här ingår resurs- och energianvändning inom hela den byggda miljön över hela livscykeln, inklusive hushållens och enskilda människors perspektiv, val, vanor och incitament.

Projekten ska ta fram ny kunskap om, nya perspektiv på eller nya lösningar för produkter, teknik, processer, tjänster, metoder, policy och regelverk för en effektiv resurs- och energianvändning i bebyggelsen.

Utlysningen omfattar följande exempel på utmaningsområden:

 • Bebyggelsen som effektiv och flexibel nod i energisystemet
 • Renoveringsbehov och bebyggelsen med sämst energiprestanda
 • Helhetssyn och samverkan för hållbar energi i bebyggelsen
 • Styrmedel och incitament som bidrar till energi- och klimatomställningen.

Vi välkomnar projektförslag som involverar kompetenser och perspektiv från såväl humaniora som teknik- och samhällsvetenskap. Vi ser gärna projektförslag som involverar kunskaper, metoder, terminologi och expertis från skilda discipliner och som innebär samverkan mellan olika aktörer.

Vi efterfrågar särskilt projektförslag som innebär en tydlig samverkan mellan projektutförarna och de aktörer som ska använda och ha nytta av resultaten. Genom den här typen av samverkan visas att behovet är riktigt och angeläget, att en satsning har förutsättningar att skalas upp och spridas till många, samt att lösningen gör skillnad och är motiverad. 

Projekt som får stöd ska ha potential att bidra till utlysningens syfte och bidra till något eller några av följande mål:

 • Ny kunskap, lösningar, processer, arbetssätt och metoder som leder till effektiv resurs- och energianvändning i bebyggelsen, samspel med angränsande sektorer, funktionalitet och välbefinnande.
 • Ny kunskap om människors och organisationers drivkrafter, förutsättningar, vanor och val för effektiv resurs- och energianvändning och energiförsörjning i bebyggelsen.
 • Ny kunskap och utveckling av regler, styrmedel och andra incitament som påverkar utvecklingen inom bebyggelsen mot de energi- och klimatpolitiska målen.
 • Nya lösningar och kunskap om byggprocesser, material, design och system som ur ett livscykelperspektiv leder till effektiv resurs- och energianvändning.

Projekt kan starta tidigast 1 mars 2024 och som längst pågå till 31 december 2028.

Högst tillåtna stöd per projekt är 8 miljoner kronor.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till utlysningens syfte och något eller några ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

 • företag och branschorganisationer
 • kommuner och andra offentliga organisationer
 • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner, forskningsinstitut.

Energimyndigheten ser positivt på projekt där olika typer av aktörer samverkar.

Ta hänsyn till jämställdhet och mångfald vid sammansättningen av projektgruppen. Detta gäller även vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll samt dess mål och effekter.

Läs den fullständiga utlysningstexten för att skapa bästa möjliga förutsättningar att din ansökan ska prioriteras för stöd.

Fullständig utlysningstext (pdf)

Informationsmöte 14 juni via Teams

Energimyndigheten anordnade ett informationsmöte via Teams den 14 juni.

Presentation informationsmöte 14 juni (pdf)

Under mötet informerade vi om utlysningen, hur man ansöker samt hur ansökningarna värderas.

Om forskningsområdet

Bebyggelsens roll i energisystemet förändras och byggnader utvecklas till att bli en mer aktiv, central och samspelande del i energisystemet, där energi inte bara används utan även kan lagras, produceras och delas. Omställningen till ett hållbart energisystem ökar behovet av flexibel och effektiv energianvändning.

En tredjedel av Sveriges totala energianvändning sker inom bebyggelsesektorn. Genom en effektivare energianvändning i bebyggelsen skapas också förutsättningar för ökad elektrifiering i andra sektorer.

Utmaningarna som präglar bebyggelsens energianvändning är ofta komplexa och kan inte mötas med enbart teknikutveckling utan behöver även inkludera samhällets aktörer och strukturer där styrmedel, planeringsfrågor och aktörers beteenden och vanor är centrala delar. Nya perspektiv behöver också lyftas fram som kan bidra till bebyggelsens energi- och klimatomställning.

Kontakt

Vi lämnar support fram till klockan 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Kontakta oss gärna genom att mejla till programmets e-postadress: ReB...@energimyndigheten.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet