Bidra till utveckling av värme och kyla för framtidens energisystem - TERMO

Du som vill bidra till utvecklingen av värme och kyla för framtidens energisystem är välkommen att söka stöd i denna utlysning. Det kan handla såväl om det tekniska systemet, som aktörer på marknaden, de spelregler som omgärdar systemet och samspelet där emellan.

Sista dag för ansökan 2019-02-07
Tid för beslut april
Utlysta medel cirka 50 miljoner kronor

Projekt som kan få stöd

Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till följande effektmål:

Energiresurser

Energi för värme och kyla utgörs av återvunnen och förnybar energi. Överskottsvärme från olika sektorer nyttiggörs och kommer samhället till nytta.

Samspel i energisystemet

Samspel mellan värme och kyla och andra energibärare bidrar till ett resurs- och kostnadseffektivt energisystem samt en trygg energiförsörjning.

Resurseffektiv användning

Värme- och kyla används på ett resurseffektivt sätt med minimal miljöpåverkan. Användarna drar nytta av konkurrenskraftiga priser på lokala marknader.

Innovation för jobb och klimat

Näringslivet, offentliga aktörer och forskningsaktörer i Sverige är världsledande inom innovation för klimatsmart värme och kyla. Produkter, systemlösningar och tjänster är konkurrenskraftiga på en global marknad.

Alla projektförslag som kan bidra till effektmålen välkomnas i denna utlysning. Projektförslag inom följande områden välkomnas dock särskilt:

  • Flexibla lösningar
  • Digitala lösningar
  • Användar- och prosumentorienterad utveckling av värme och kyla i energisystemet
  • Nya innovativa lösningar

Obligatorisk bilaga om kommunikation- och/eller kommersialiseringsfrämjande aktiviteter

För att främja att resultat från projektet får goda förutsättningar att komma till nytta på framtidens värme- och kylamarknader ska en obligatorisk bilaga bifogas där ni beskriver era planer för kommunikations- och/eller kommersialiseringsfrämjande aktiviteter.

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål kan söka. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • forskningsinstitut
  • universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten.

Projekt som beviljas stöd kan starta tidigast 1 juni 2019 och kan som längst pågå till 31 december 2021.

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Informationsträff      

En informationsträff kommer att hållas 12 december, klockan 13:00–15:30 i Energimyndighetens lokaler på Rosenlundsgatan 9 i Stockholm. Fokus för mötet är information om utlysningen, ansökningsprocess och utvärdering av ansökningar. Möjlighet finns att ställa frågor till Energimyndigheten kring själva processen. Om du vill delta behöver vi en anmälan senast den 11 december klockan 12:00 till Benny Fillman

Fullständigt program för informationsträffen.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet