Bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse

Välkommen att söka stöd för forskning och utveckling som kan bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Nu öppnar den första utlysningen inom den fjärde etappen av forskningsprogrammet Spara och bevara.

Sista dag för ansökan 2019-10-15
Utlysta medel 25 miljoner kronor

Det befintliga byggnadsbeståndet utgör en viktig materiell och kulturell resurs i samhället men står också för en betydande del av samhällets energianvändning. Den grundläggande utmaningen är att effektivisera energianvändningen och minska växthusgasutsläppen utan oacceptabla effekter på dessa byggnaders kulturvärden.

Spara och bevara är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprogram som ska bidra till utveckling av ny kunskap, metoder och tekniklösningar för energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, utan att de kulturhistoriska värdena förstörs eller förvanskas.

För vad kan man söka stöd?

Du kan söka stöd för projekt som bidrar till effektivare energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse, med inriktning mot samhällsvetenskap, humanoria, teknik eller naturvetenskap. Vi ser gärna ansökningar med tvärvetenskapliga projektförslag.  

Denna utlysning riktar sig till projekt inom programmets samtliga fem forskningsområden:

  • Den kulturhistoriska bebyggelsens roll i energisystemet
  • Byggnaden som system
  • Förvaltning, drift och användning
  • Bygg- och renoveringssystem, gestaltning och arkitektur
  • Tekniska installationer  

Vem kan söka?

Alla aktörer som kan bidra på området. Det kan till exempel vara:

  • företag
  • offentlig sektor
  • universitet och högskolor
  • forskningsinstitut
  • övriga aktörer med anknytning till området 

Beslut om stöd

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast under december 2019. Projektet kan starta tidigast 1 januari 2020 och som längst pågå till 30 juni 2024. Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under 'Läs detta innan du ansöker'.

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16.00 samma dag som utlysningen stänger.

Tor Broström, samordnare för programmet vid Uppsala universitet
E-post: tor.br...@konstvet.uu.se
Telefon: 018-471 8323

Tomas Lennartsson, ansvarig handläggare vid Energimyndigheten
E-post: tomas.len...@energimyndigheten.se
Telefon: 016-544 23 18

Om spara och bevara

Programmet finansieras av Energimyndigheten och koordineras av Uppsala Universitet. Läs mer på programmets webbplats: www.sparaochbevara.se

 

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet