Var med och testa hållbara mobilitetslösningar för en snabbare marknadsintroduktion

För att nå klimatmålet om en fossilfri transportsektor till 2045 räcker det inte med att utsläppen från våra fordon gradvis minskar. Vi måste även förändra våra invanda beteenden när det kommer till hur vi transporterar oss. I denna utlysning välkomnar vi därför projekt som testar, utvecklar och verifierar hållbara mobilitetstjänster som underlättar mer miljöanpassade resesätt.

Sista dag för ansökan 2019-06-24 23:59
Utlysta medel 15 miljoner kronor

Projekt som studerar mobilitetstjänster kan få stöd

Projekten ska fokusera på att testa och utveckla

 • en ny tjänst som samordnar och tillgängliggör många olika transportmedel för ett sömlöst och hållbart resande.
 • en öppen och skalbar plattform som är enkel att använda och som förenklar övergången till resande utan egen bil och möter de faktiska behoven som ligger till grund för dagens resor.
 • en tjänst som erbjuder möjligheter för säker implementering mot andra IT-system samt en kommunicerbar och hållbar affärsmodell.
 • en tjänst som är utvecklingsbar över tid och som via sin öppenhet och gränssnitt, så som öppna biljettsystem (API, application programming interface), också möjliggör utveckling av nya tredjepartslösningar i symbios med tjänsten.
 • en tjänst som inkluderar kollektivtrafikens utbud, cykelpooler etcetera.
 • en mobilitetslösning som bidrar till ett minskat antal fordon och därigenom minskad trängsel.

Utlysningen har följande mål som projekten ska bidra till att uppnå:

 • Att ha testat minst en hållbar mobilitetslösning som utgår ifrån de personliga transportbehoven och som har en långsiktigt lönsam affärsmodell.
 • Tjänsterna ska för alla de beviljade projekten sammanlagt ha testats på minst 5000 användare (både privatpersoner och företag som köper tjänsten till sina anställdas tjänsteresor).
 • Ökad kunskap om och utbud av tjänster för delad mobilitet.
 • Främja övergången till en fossilfri transportsektor.
 • Att med mobilitetstjänster bidra till en ökad jämlikhet och tillgänglighet i transportsektorn.
 • Accelererad marknadsintroduktion av nyskapade tjänster.

Vem kan söka?

Utlysningen välkomnar ansökningar från en bredd av aktörer inkluderande intressentgrupper av leverantörer, offentliga och privata behovsägare och även akademin.

Den sökande intressentgruppen ska kunna erbjuda en tjänst som uppfattas som långsiktig, trygg, stabil och seriös i sin satsning. Varje projekt kan innehålla representanter från någon eller några av följande behovsägargrupper:

 • privata arbetsgivare
 • fastighetsägare (som representerar privatpersoner)
 • offentlig sektor (exempelvis myndigheter och kommuner).

En svensk part ska vara huvudsökanden och medsökanden kan vara både svenska och utländska parter. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgruppen, vid val av projektledare och vid projektets genomförande, innehåll, samt i dess mål och effekter.

Beslut om vilka projekt som beviljas stöd fattas tidigast under september-oktober 2019. Projektet kan starta tidigast 1 november 2019 och pågå fram till 30 juni 2021 (möjlig projekttid förlängd).

Läs mer i den fullständiga utlysningstexten under ”Läs detta innan du söker".

Informationsmöte om utlysningen via Skype

När: 4 juni

Tid: 10:00-12:00

Du kan ställa frågor om:

 • utlysningen
 • ansökningsprocess
 • beslutsprocessen
 • utvärdering av ansökningar.

Efter mötet kommer vi sammanställa frågor och svar (på svenska och engelska) som vi lägger upp på utlysningssidan.

Om du vill delta så behöver vi en anmälan senast den 29 maj till mailto:catharina...@energimyndigheten.se

Kontakt

Vi lämnar support fram till kl. 16:00 samma dag som utlysningen stänger.

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet