Viable Cities: Klimatneutrala städer 2030

Vill er kommun ta täten och i samverkan påskynda omställningen till klimatneutralitet? Då kan ni söka medel för projekt som utgår från ett holistiskt perspektiv på staden där digitalisering och medborgar-engagemang är möjliggörare. Inom innovationsprogrammet Viable Cities utlyser Energimyndigheten, Vinnova och Formas cirka 25 miljoner kronor.

Sista dag för ansökan 2019-03-28 14:00
Utlysta medel Cirka 25 miljoner kronor

Projekt som utvecklar innovativa lösningar kan få stöd

Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på städer/kommuner som vill ta täten, och tillsammans med andra städer påskynda omställningen till att bli klimatneutrala. Arbetet ska inriktas på att leverera följande resultat:

 • Ett etablerat innovationsteam med mandat och förmåga att påskynda omställningen till den klimatneutrala staden år 2030 utifrån stadens specifika utmaningar.
 • En preciserad målbild och en agil handlingsplan för att påskynda omställningen till 2030.
 • En kartläggning av stadens behov av forskning och innovation, liksom insatser för livslångt lärande i relation till centrala befintliga strategier och insatser, för att påskynda omställningen. Inriktningen på innovation och lärande kan röra såväl teknik som processer, affärsmodeller, styrformer och regelverk.
 • Genomförda och utvärderade piloter, prototyper eller motsvarande insatser som förmår katalysera verklig förändring.

Utlysningen är avsedd för projektansökningar där handlingsplanen inriktas på skärningspunkter mellan Viable Cities fokusområden och temaområden. Handlingsplanen ska beröra minst två av följande fyra fokusområden:

 • Livsstil och konsumtion.
 • Planering och byggd miljö.
 • Mobilitet och tillgänglighet.
 • Integrerad infrastruktur.

Samt minst ett av fem temaområden:

 • Testbäddar och Living Labs
 • Innovation och entreprenörskap
 • Modeller för finansiering och affärsutveckling
 • Styrning
 • Intelligens, cybersäkerhet och etik.

Fokusområden och teman ska markeras i den publika projektbeskrivningen som är obligatorisk för alla sökande att skicka in.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till konsortier som leds av städer som arbetar långsiktigt och strategiskt för att uppnå klimatneutralitet. Minst tre parter ska stå bakom varje ansökan.

Exempel på aktörer kan vara:

 • företag,
 • universitet,
 • högskolor,
 • offentliga aktörer,
 • idéburna organisationer och branschorganisationer.

Huvudsökanden ska vara en stad/kommun och minst en part ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut.

Beslut fattas preliminärt 15 augusti 2019. Projektet kan starta tidigast 1 september 2019 senast 1 oktober 2019.

Kontakt

Vi lämnar support och svarar på frågor under kontorstid och fram till kl. 14:00 samma dag som utlysningen stänger.

Frågor om programmet Viable Cities samt utlysningens innehåll och inriktning:

Patrik Rydén, 073-399 86 19, utlysningsansvarig för Viable Cities, Lunds Universitet.

Frågor om utlysningen ställs till: applic...@viablecities.com

Frågor om ansöknings- och bedömningsprocessen samt juridiska frågor:

Emina Pasic, 016-544 21 89, utlysningsansvarig och ansvarig för Viable Cities, Energimyndigheten

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet