Energiläget

Med publikationen Energiläget och statistiksamlingen Energiläget i siffror får du en samlad bild över läget och utvecklingen på energiområdet i Sverige. Statistiken presenteras i form av historiska tidsserier och ger en bild över utvecklingen ända tillbaka till 1970-talet. 

Under 2020 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 355 TWh. Av detta använde industrisektorn 136 TWh och sektorn för bostäder och service med mera 140 TWh, vilket motsvarar knappt 40 procent vardera av den totala slutliga energianvändningen. Transportsektorn stod för en energianvändning på 79 TWh.

Den totala tillförseln av energi 2020 var 508 TWh. Skillnaden mellan tillförd och använd energi består till stor del av förluster i omvandling och överföring. Kärnbränsle står för en stor del av den tillförda energin, men där försvinner runt två tredjedelar av energin som förluster i processen. Biobränslen samt råolja och petroleumprodukter utgör också en stor del av  den tillförda energin.

Ladda ner Energiläget – en översikt i vår webbshop.

 • I Energiläget hittar du statistik om

  - total energitillförsel och total energianvändning.

  - energianvändning och energipriser inom användarsektorerna bostäder och service, industri och transport.

  - produktion, användning och priser för elmarknaden, fjärrvärmemarknaden, biobränslemarknaden, inklusive biodrivmedel, samt marknaden för de fossila bränslena.

  - information om energiläget i världen med statistik över bland annat global energitillförsel och energianvändning.

  - Energiläget 2022 - en översikt ger en kortfattadbild av energiområdet i Sverige.

  Energiläget i siffror 2023 utkommer varje år under första kvartalet och samlar statistiken i Excelformat.  

  - Vartannat år publiceras rapporten Energiläget där figurer och analyser presenteras över användning och tillförsel av energi, energipriser, energimarknader och bränslemarknader liksom aktuell energipolitik.

  - Energiläget i siffror samt Energiläget – en översikt finns även på engelska.

  Här hittar du all samlad statistik för Energiläget uppdelat på år.

 • 3 filmer om energiläget