1 400 företag har fått hjälp av energicoach

Det är sällan som stöd för energieffektivisering riktar sig till mindre företag, men det har Energimyndighetens satsning Coacher för energi och klimat gjort. Under några års tid har man engagerat och stöttat 1 400 små och medelstora företag över hela landet och av dessa har 70 procent genomfört en åtgärd som effektiviserar energianvändningen.

Satsningen har inneburit att företagen har fått hjälp att se över sin energianvändning med stöd av en energicoach från kommunen. Tillsammans med energicoachen har man gjort en energigenomgång och företaget har fått förslag på åtgärder att effektivisera sin energi och i vissa fall även kunna spara in pengar. Vissa företag har även kunnat delta i nätverk och fått stöd och inspiration från andra företag. Satsningen har också inneburit en kompetenshöjande insats för de energicoacher som under projektets gång jobbat ute i kommunerna. Energicoacherna har fungerat som ett komplement till redan existerande energi- och klimatrådgivare.

Några svårigheter har varit att många små företag har svårt att få tid till att jobba med företagets energifrågor. De företag som deltagit uppger olika skäl till att man ändå valt att delta, till exempel att man vill bidra till klimatmålen, minska sina kostnader och skaffa sig mer kunskap om energifrågan. Ofta har det visat sig att det kan krävas en ganska liten insats men ändå ge resultat. Det upptäckte Lottie Jirhage som driver butiken Delikatessboden i Huddinge.

– Huddinge kommun hörde av sig till mig och erbjöd en energigenomgång. Så vi gick runt och tittade på vad jag skulle kunna effektivisera som låg inom en budget för vad ett litet företag kan klara av. Det var saker som jag inte hade tänkt på. Det var omkring fem grejer på listan som var ganska lätta att åtgärda och som man kunde göra från dag ett i princip, säger Lottie Jirhage.

En enkätundersökning visar att 26 procent av de svarande företagen tycker att satsningen stärkt deras kunskaper på energiområdet i hög eller mycket hög utsträckning. 40 procent anser att deras kunskaper har stärkts i viss utsträckning.

Ett samarbete med kommunerna

Coacherna har funnits i 153 av landets kommuner. Silva Herrmann som är energicoach på Lapplands kommunalförbund är en av dem.

Silva Herrmann, energicoach

– Det är väldigt viktigt för oss att tillhandahålla energikunskap till områdets företag. Hos oss är avstånden mellan kommunerna stora, och företagen här har långt till närmsta energiexpert. Det innebär att de kan ha svårt att få tag i den kompetens de behöver för att utveckla sitt energiarbete, säger Silva Herrmann om varför Lapplands kommunalförbund valde att delta i Energimyndighetens projekt Coacher för energi och klimat.

Satsningen Coacher för energi och klimat är inom kort avslutad. Om du som företag vill ha stöd kring energifrågor går det bra att få hjälp via kommunens energi- och klimatrådgivare eller kontakta ditt närmaste energikontor. Du kan också få tips till att starta ditt energieffektiviseringsarbete i Energimyndighetens webbguide eller hitta inspiration i våra filmer där företag berättar om sin energiresa, till exempel Delikatessboden.

Projektet har även tagit fram en webbutbildning om gröna hyresavtal som finns i vår kunskapsportal.

Kunskapsportal med Energimyndighetens utbildningar för energismarta företag

Coacher för energi och klimat

Coacher för energi och klimat är en satsning särskilt riktad till små och medelstora företag med en energianvändning under 300 megawattimmar. Energimyndigheten har finansierat kommuner att anställa en energicoach som arbetat uppsökande mot sin kommuns företag. Energicoachen har erbjudit företagen att delta i ett program. I programmet, som varit kostnadsfritt för deltagarna, har man kombinerat enskild coachning med erfarenhetsutbyten mellan företag. Genom att delta har företag fått hjälp med att effektivisera företagets energi, förbättra lönsamheten och minska klimatpåverkan.

Coacherna har som mest funnits i 153 kommuner. Programmet startade i januari 2017 och avslutas under 2021.

Projektet Coacher för energi och klimat finansieras av Energimyndigheten och Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet. Genom programmet stöttar Energimyndigheten små och medelstora företag i arbetet med att effektivisera sin energianvändning.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Program Nationella regionalfonsprogrammet
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2021