17 % effektivare energianvändning för godistillverkare

Godisproducenten ScandiCandy har minskat sin energianvändning med 17 procent per kilo godis. Det har de gjort genom att delta i ett nätverk för energieffektivisering, kartlägga sin energianvändning, genomföra de åtgärder som kartläggningen visade på, samt en fördjupad studie som gav ett underlag inför större investeringar.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2021
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2021

Scandi Candy tillverkar godis i Vellinge i Skåne. De strävar efter att ständigt anpassa sig och ligga i framkant när det kommer till energianvändning. Det är också strategiskt viktigt för att positionera företaget på en marknad där miljömedvetenhet blivit allt viktigare.


Scandi Candys VD Lars Pålsson har sedan tidigare ett intresse för energifrågor, så att driva arbetet med att effektivisera energianvändningen på företaget är naturligt för honom. Intresset har också lett till deltagande i Energimyndighetens energieffektiviseringsnätverk EENet.


- Jag fick tips om EENet från Region Skåne, berättar Lars Pålsson, som också i sin tur lockat med kollegor från andra företag till nätverket.


Inspirationen han fått från EENet har varit mycket värdefull. Det var också via nätverket han fick upp ögonen för att Energimyndigheten gav möjlighet att söka ekonomiskt stöd för energikartläggning och för att göra en miljöstudie.


Möjligheten att minska kostnaden på produktionen är en viktig anledning till arbetet med energieffektivisering. Den ekonomiska aspekten är också central när det kommer till hinder i energiarbetet. Kostnaden för att genomföra effektiviseringsåtgärder är betydande för ett företag i Scandi Candys storlek. Det ekonomiska stödet för energikartläggning och miljöstudier var därför mycket viktigt för företaget att våga ta steget.


Åtgärderna har lett till minskade kostnader och ett mer systematiskt energiarbete

Via nätverket anlitades en konsult som genomförde energikartläggningen.


- Energikartläggningen fungerade mycket bra. Mätdosor placerades ut och man fann en del energitjuvar varav en del kunde elimineras med ganska enkla åtgärder, säger Lars Pålsson.


Den stora energiposten för Scandi Candy är kokning av godismassan. Gasen som används till det kostar ungefär 50 000 kronor i månaden. Energikonsulten rekommenderade en investering i ny ångpanna som utnyttjar rökgaserna bättre och därmed sänker energianvändningen med ungefär fem procent.


I samband med en utbyggnad av fabriken genomfördes också en miljöstudie som gav värdefulla råd kring de nya lokalernas utformning. En miljöstudie är en fördjupad undersökning kring energieffektiva lösningar inför investeringar. Scandi Candy fick bland annat förslag på kraftigare isolering och kylmaskiner som återanvänder värmen. Underlaget från miljöstudien i kombination med erfarenheter från andra företag i energieffektiviseringsnätverket ledde även till att man installerade ett styrsystem som sänker temperaturen i lokalen på natten.


- Miljöstudien medförde att vi ändrade i vår investeringsplan för att snabbare få ner energiförbrukningen. Andra investeringar fick vänta lite, säger Lars Pålsson.


De hittills genomförda energieffektiviseringsåtgärderna på Scandi Candy har inneburit en minskad energianvändning med 17 procent per kilo tillverkat godis. Åtgärderna och miljöstudien har också medfört en ett nytt perspektiv och en ”energimognad” på företaget som nu arbetar mer systematiskt med energianvändningen. Man följer numera upp energianvändningen och effekten av åtgärderna. Personalen är också mer involverad och medveten om hur de kan påverka energiåtgången.


- Vi har en plan för att minska vår miljöpåverkan och energiförbrukning, och den tänker vi jobba vidare med, avslutar Lars Pålsson.

 

Om projekten

Stöd till energikartläggning, EENet och stödet Miljöstudier ingår alla tre i det Nationella regionalfondsprogrammet. Syftet med programmet är att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi och öka andelen förnybar energi samt främja energieffektivitet i företagen. Energieffektivisering i små och medelstora företag ska främjas inom alla branscher på olika sätt bland annat genom ekonomiska stöd till företag, bildandet av nätverk med mera. Nationella regionalfondsprogrammet genomförs under 2015-2021.

Resultat

Resultat