84 företag har fått ekonomiskt stöd för miljöstudier och energieffektiva investeringar

Företag som sökt stöd genom Energimyndighetens satsning Teknikutveckling och innovation har sammanlagt fått 24 miljoner kronor och beräknas spara 33 000 megawattimmar per år. Det motsvarar energianvändningen hos drygt 2 000 småhus. Totalt har 108 stöd för energieffektivisering beviljats mellan 2015 och 2019.

De ekonomiska stöden riktades till de små och medelstora företag som redan kommit en bit på väg i sin energieffektiviseringsresa, till exempel analyserat sin energianvändning och identifierat åtgärder man vill genomföra. För att underlätta för företagen erbjöd Energimyndigheten möjlighet till ekonomiskt stöd med upp till 70 procent för förstudier och upp till 50 procent för investeringar. Den totala energibesparingen i projektet beräknas till 33 000 megawattimmar per år när alla studier och investeringar genomförts. Totalt har cirka 24 miljoner kronor fördelats på 84 företag.


Förstudier, eller miljöstudier som de också kallas, innebär att göra djupare analyser av föreslagna energieffektiviseringsåtgärder för att se vad som faktiskt är möjligt att genomföra, hur stor energibesparing som kan göras och till vilken kostnad. Det kan gälla både små och stora förändringar i en befintlig lokal eller hitta den bästa lösningen inför nybyggnation. När det gäller miljöstudier har framför allt värmeåtervinning och effektivisering av styrsystem för till exempel ventilation, värme och belysning varit i fokus.


Investeringsstöd handlar om att företag kan få ekonomiskt bidrag för konkreta investeringar som bidrar till energieffektivisering. Företag inom tillverkning och handel samt fastighetsägare har tilldelats merparten av investeringsstödet.


Effektivare återvinning hos Carlfors Bruk

Carlfors bruk i Huskvarna är ett av företagen som fått stöd för både miljöstudier och investeringar. Carlfors bruk jobbar till stor del med petroleumprodukter och arbetar för att minska sina utsläpp och minimera belastningen på miljön. Därför ville man fokusera på bland annat återvinning av spillvärme, förbränning av biprodukter och hitta besparingsmöjligheter i tryckluftssystemet. Fabrikschef Fredrik Målberg berättar att utan stöden skulle företaget troligen inte kunnat fortsätta sin energieffektiviseringsresa så snabbt:
– Det var ett sätt att accelerera beslutsprocessen kring investeringar. Om vi inte hade fått stöd för värmeåtervinningen hade vi troligen inte prioriterat upp den.

På Carlfors bruk har miljöstudierna inneburit nyvunnen kunskap och planer för framtida energieffektiviseringsprojekt.

– Vi fick flera aha-upplevelser, till exempel i samband med att vi satte oss in i och utbildade oss inom värmepumpar. Hur användbara de är och hur höga temperaturer de faktiskt kan arbeta i, säger Fredrik Målberg och tillägger:
– Det har varit fantastiskt roligt att få vara med och dra tåget inom organisationen och se hur mycket intresse som frigörs när det första projektet är i hamn. Det gör att det blir lättare att driva motsvarande projekt framöver. Vi letar nu också samarbete med det lokala energibolaget i att återanvända vår överskottsvärme i deras fjärrvärmesystem.


Utrymme för samarbeten

Alla företag har olika förutsättningar. Ett viktigt inslag i projektet har därför varit att ge utrymme för samarbete mellan företag och till exempel regionala energikontor eller kommunernas energi- och klimatrådgivare. Detta för att kunna coacha och hjälpa företagen på plats. Att ha tillräckliga kunskaper i beställning av energitjänster – till exempel att köpa in rätt teknik – och jobba strategiskt med energifrågan är viktiga beståndsdelar i ett lyckat energieffektiviseringsarbete.

Se Energimyndighetens inspirationsfilmer på Youtube om hur små och medelstora företag har energieffektiviserat sin verksamhet. 

 

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Program Nationella Regionalfondsprogrammet
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2021