Nätverket inspirerade Gense att göra åtgärder för energieffektivisering

Eskilstuna fabriksförening bjöd in besticktillverkningsföretaget Gense till gruppen Miljöeffektiva företag. De månadsvisa nätverksträffarna blev en ögonöppnare vad gäller energitjuvar och energieffektiviseringsåtgärder. Efter ett antal mindre investeringar har företaget minskat sin totala energianvändning med 38 procent.

 

Namnet Gense är en förkortning av Gustav Eriksson NySilverfabrik i Eskilstuna. Verksamheten startade 1856 och är i dag Sveriges äldsta aktiva aktiebolag och en av Europas ledande silverbesticktillverkare. På anläggningen i Eskilstuna jobbar drygt 40 anställda i en 10 000 kvadratmeter stor anläggning fördelad på tre fastigheter, varav två är byggda på 40-talet och en på 80-talet.

Nätverket gör det lättare att energieffektivisera

År 2009 bjöd Eskilstuna fabriksförening in Gense för medverkan i gruppen Miljöeffektiva företag. Föreningen verkar för den lokala industrins utveckling och konkurrenskraft. Under en 12-månadersperiod träffades företagen i gruppen en gång per månad. Första mötet handlade om belysning.

En poäng med företagsnätverk ligger i dialogen i gruppen. Under månadsmötet diskuteras specifika frågor där såväl problem som lösningar kan se olika ut.

Jag tror inte alla hade startat med energieffektivisering var för sig

– Fördelen med att arbeta i grupp var att alla var intresserade och ville delta i detta projekt. Jag tror inte alla hade startat med energieffektivisering var för sig, berättar Patrik Råneby som är produktionschef på Gense.

Kartläggning finner energitjuvar

Initialt fick Gense det ekonomiska stöd för en energikartläggning som Energimyndigheten erbjuder till små- och medelstora företag. En energikartläggning visar hur energin är fördelad i olika delar av verksamheten och vilka energikostnader företaget har. Den ger också förslag på hur företaget kan göra för att energieffektivisera olika processer. Energikartläggningen brukar hjälpa det genomsnittliga företaget att sänka sin energikostnad med fem till tio procent.

Under en av nätverksträffarna diskuterades "tomgångseffekten", det vill säga den energi som går till spillo under den tid då produktionen ligger nere – inte bara under nätter och helger utan även vad gäller korta avbrott under arbetsdagen.

Genom att sätta separata elmätare på olika sektioner kunde de mäta elförbrukningen timme för timme. Efter denna följde en genomgång av driftstider, temperaturer och ventilationsflöden.

– Vi har minskat tiderna i våra utsug och minskat det totala flödet för processventilationen. Genom avstängningen av ett utsug justerar vi exempelvis ner flödet på tilluften till lokalen. Genom detta sparar vi både elenergi och värmeenergi, berättar Patrik Råneby.

Investeringar gav minskad energianvändning med 38 procent

Medan energieffektiviseringsarbetet pågick använde sig Gense av Watt-lite – vilket är en lampa vars ljusdiameter ökar eller minskar beroende på energianvändningen. Med lampan synlig kunde medarbetarna ta del av förändringarna. Sammanlagt har företaget investerat drygt 200 000 kronor för installera elmätsystem och se över ventilation och tryckluft. . Genom detta har den årliga energianvändningen sänkts från 1,3 till 0,8 GWh – vilket är cirka fem procent per år – eller totalt 38 procent mellan 2009 och 2014.

– Det vi tar med oss efter nätverksprojektet är hur vi kan minska energibehovet utan att få ett sämre arbetsklimat, avslutar Patrik Råneby.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har delfinansierat energikartläggningen för Gense samt suttit med som sakkunnig under nätverksträffarna. Myndigheten har även bistått Eskilstuna fabriksförening med att finna sakkunniga inom aktuella specialområden som exempelvis belysning, elmätteknik, isolering, uppvärmning och tryckluft.

Program Övrigt
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer