Bättre arbetsmiljö hos HTC och 100 000 kronor i energibesparing per år

Det blev en win-win-situation när HTC optimerade ventilationssystemet och bytte armatur för att minska energianvändningen och förbättra arbetsmiljön.

- Investeringarna betalade sig snabbt, och personalen behöver inte längre täckjackor i vissa rum och kylande fläktar i andra, säger Anders Strand på HTC.

Foto: HTC Professional Floor Systems

HTC i Söderköping tillverkar golvslipmaskiner för en internationell marknad. Elektricitet är den enda energikälla som används, från uppvärmning och ventilation till tillverkningsprocesser. Företaget gjorde en energikartläggning 2011 och följde upp denna med en rad kostnadseffektiva energibesparingsinsatser. Kartläggningen gav dessutom signaler om vad HTC kunde fortsätta att åtgärda.

- Vi gjorde ingen ny kartläggning, utan hyrde in energitjänstleverantörer för varje enskilt område, där vi förstod att vi kunde spara mest pengar, säger Anders Strand, operationellt verksamhetsansvarig i företaget. Han pekar dock på att ett starkt vägande skäl till flera av insatserna också var arbetsmiljömässiga.

- Vi har genomfört flera små billiga åtgärder. De ska inte förkastas. På sikt ger de ändå besparingar.

Jämnare temperatur med ventilationsoptimering

En förbättring av ventilations- och värmesystemet startade med att en inhyrd leverantör mätte luftflöde och temperatur i samtliga av fastighetens ut- och intag under två veckor. Utifrån en optimeringsmodell samordnade därefter en annan leverantör luftflödena från företagets fyra ventilationsaggregat, och HTC beräknar att företaget nu sparar omkring 20 procent av energin inom detta område.

– Personalen tyckte tidigare att det antingen var för varmt eller för kallt i lokalerna. Nu har vi delat in arbetsplatserna i olika temperaturzoner.

Där personalen sitter stilla är det varmare än i utrymmen där tillverkningsprocesser pågår, säger Anders Strand.

Luftkompressorer byttes ut

Direkt efter kartläggningen 2011 tätade HTC läckor i systemet för luftkompression, för att minska energiförlusterna. Men senare bytte företaget ut fyra äldre luftkompressorer, som höll uppe trycket oavsett om verktyg användes eller inte, till två nya kompressorer som är aktiva bara när utrustningen används. Energianvändningen beräknas minska med 54 procent och 41 000 kronor genom förändringen, och HTC räknar med en återbetalningstid på 2,5 år för investeringen.

Små åtgärder viktiga

För att minska energianvändningen de tider då elen är som dyrast startar nu HTC tillverkningsprocesserna tidigare på morgonen och stänger av dem senare på kvällen.

- Energianvändningen är densamma med denna åtgärd, men vi kapar effekttopparna och sparar därmed pengar, säger Anders Strand.

Han pekar på en ytterligare insats: den gamla armaturen i kontorslokalerna har bytts ut mot LED-lampor, vilket minskat elanvändningen för belysning med 50 procent. Det har även bidragit till bättre arbetsbelysning.

- Vi har genomfört flera små billiga åtgärder. De ska inte förkastas. På sikt ger de ändå besparingar.

Investeringarna på sammanlagt en halv miljon kronor, har resulterat i att HTC räknar med att spara omkring 100 000 kronor om året i minskade utgifter för energi. Därtill kommer de stora vinsterna i arbetsmiljöförbättringar.

Olika konsulter för analyser och åtgärder

För att få oberoende bedömningar, valde HTC att skilja på de leverantörer som skulle analysera luftkompressorerna och ventilationen, och de leverantörer som skulle genomföra insatserna för att få energibesparingen uppnådd.

– Vi valde leverantörer som tidigare gjort bra jobb för oss. När deras analyser var färdiga vände vi oss till andra välkända leverantörer, tre för varje projekt, säger Anders Strand. Han tillägger att förfrågningsunderlaget till företagen som skulle utföra åtgärderna baserades på analyserna och hur HTC ville ha arbetet utfört.

Leverantörerna som offererade på ventilationsprojektet bjöds in att besöka HTC, för att se hur systemet styrdes. De skulle också ge förslag på åtgärder. Kravet från HTC var att anläggningen skulle optimeras för att ge ett bättre arbetsklimat och spara energi. HTC ville ha en helhetslösning, där det ingick att såväl optimera systemet som att göra service och underhåll på anläggningarna. Därför föll valet på en leverantör som förlagt sin verksamhet till närområdet.

Foto: HTC Professional Floor Systems

Vanliga avtal

Avtalen som skrevs mellan HTC som beställare och energitjänstleverantörerna var standardmässiga. HTC har betalat leverantörerna vartefter åtgärderna blivit genomförda. Företaget mäter inte energianvändningen för enskilda delar av verksamheten, och uppgifterna på energibesparingen är beräknade.

– Men vi såg snabbt att åtgärderna gav effekt. Personalen sitter inte med täckjackor inomhus eller ställer fram kylande fläktar, säger Anders Strand.

Förtroende för leverantörerna

- Beställaren måste också ha en bild av vad det kommer att kosta. Det är lätt att bli fartblind när man sätter igång projekt.

Åtgärderna uppnådde förväntade resultat, och Anders Strand är nöjd med leverantörernas insats. Förtroendet fanns där från början och han anser att det är viktigt att välja samarbetspartners som har kompetens och goda referenser.

- Leverantören måste också finnas tillgänglig och svara mot kundens önskemål, för att vi ska få tilltro till dem, säger han och betonar vikten av målfokusering: att både beställare och leverantör accepterar planen för vad som ska åtgärdas, hur insatserna ska genomföras och att parterna har samma förväntningar. Detta måste båda sidor komma överens om innan projektet startar.

- Beställaren måste också ha en bild av vad det kommer att kosta. Det är lätt att bli fartblind när man sätter igång projekt.

HTC fortsätter att se över energianvändningen. Armaturen i de producerande anläggningarna ska exempelvis bytas ut mot LED-lampor.

- Att installera ny belysning i dessa utrymmen är dyrt och har lång återbetalningstid. De befintliga lamporna ersätts därför först när de är alltför gamla eller går sönder. Troligen är allt utbytt under 2018, säger Anders Strand.

Mervärde

  • Personalen fick förbättrad arbetsmiljö när ventilationen optimerades och temperaturen därigenom blev jämnare.
  • De upplever också att de ser bättre sedan LED-lampor installerades.Underhållskostnaderna för luftkompressorerna minskade när antalet kompressorer halverades.

 

Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer