Bostadsrättsföreningen med grön profil

Bostadsrättsföreningen Violen i Ängelholm arbetar aktivt med miljöfrågor, bland annat genom att köpa in grön el och använda sig av värmeåtervinning. En energikartläggning gav också förslag på fler åtgärder som kan bidra till miljöprofileringen och sänka föreningens kostnader för energi. Detta har bland annat resulterat i att föreningen installerat solceller.

Bostadsrättsföreningen Violen består av fyra hus byggda 1961–1962 med totalt 81 lägenheter. Jan Skog är styrelseordförande i Violen och beskriver att föreningen arbetat aktivt med miljöfrågor och att genomföra en energikartläggning bara blev ett naturligt steg i detta arbete.

– Att genomföra energikartläggningen är ett rent rationellt tänkande på ett rationellt behov, säger han.

Den rapport som energikartläggningen resulterat i ser han också som ett bra underlag.

– Rapporten har gett oss detaljerad information och är ett utmärkt dokument för att föra diskussioner inom föreningen, säger Jan Skog.

Den dokumentation som en energikartläggning resulterar i ser Jan som viktig för att kunna planera långsiktigt och föra samman behovet av renovering i föreningen och möjligheten att energieffektivisera.

– Rapporten har gett oss detaljerad information och är ett utmärkt dokument för att föra diskussioner inom föreningen, säger Jan Skog.

Violen satsar på solenergi

Med energikartläggningen som underlag beslutade föreningen om en genomgripande renovering och energieffektivisering.

Genom att föra samman renoverings- och energieffektiviseringsarbete kan också kostnaderna minskas. För Violen innebar detta att när taket behövde renoveras kunde de också passa på att installera mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning, istället för självdrag.

Vid takrenovationen installerades också solceller efter energikartläggningens förslag. Solcellerna installerades på samtliga av de fyra husen och täcker cirka två tredjedelar av den totala takytan.

Belysningen har också bytts ut till LED-lampor med rörelsedetektorer i föreningens allmänna utrymmen.

Kostnader i fokus

Det är inte tanken på minskad energi som fått föreningen att se över sin energianvändning, utan de kostnader som användningen för med sig och de besparingar en effektivisering kan bidra med. Det är främst plånboken som fått tala, påpekar Jan.

– Kostnader är viktigare än energi, men energi är också en väsentlig del av föreningens kostnader.

Trots att kostnaderna är i fokus så är också en grön profil viktig för föreningen som byggt om elinstallationen så att föreningen gör upphandling av all el, på så sätt kan all elkonsumtion inom föreningen komma från grön el. Föreningen har även installerat individuell vattenmätning i lägenheterna som en del i energiarbetet.

Totalt förväntas resultaten av de åtgärder som genomförts bli att inköp av el minskas med hälften och fjärrvärme med en tredjedel.

Nya balkonger nästa steg

För bostadsrättsföreningen är nu nästa steg att sätta upp nya inglasade balkonger. Det är svårt att få fram exakta siffror för hur stor energibesparingen kan bli och många aspekter att ta hänsyn till så som balkongens placering efter väderstreck, och hur stor del av fasaden som balkongen täcker. Men även de nya inglasade balkongerna hoppas föreningen kommer ha påverkan på energianvändningen genom att bidra med en luftspärr som eliminerar läckage och värmeförlust.

Nya entrédörrar står också på listan av åtgärder som ska genomföras och som också ska hjälpa till att bidra till minskade kostnader för energi. Arbetet på taket har dock varit första prioritet.

– Vi arbetar oss uppifrån och ned, förklarar Jan.

Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer