Branschsamverkan gav plan framåt för kollektivtrafiken

Ett ökat resande med kollektivtrafiken är viktigt för att uppnå ett hållbarare transportsystem. Kollektivtrafikbranschen har därför samlats kring målet att fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel, för att nå det tuffa målet har rapporten Färdplan – Kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling, tagits fram.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Energieffektivisering Lyckade Insatser - Övrigt
Typ av stöd Energieffektivisering Typ av stödmottagare Lyckade Insatser - Övrigt

Kollektivtrafiken spelar en viktig roll i utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Branschorganisationer inom kollektivtrafiken enades år 2008 om det övergripande målet att på sikt fördubbla kollektivtrafikens marknadsandel. I ett kortare tidsperspektiv är målet att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas till år 2020.

Organisationen Svensk Kollektivtrafik och företrädare för K2, Kunskaps- och kompetenscentrum för attraktiv kollektivtrafik, tog under 2012 initiativ till ett gemensamt framtidsprojekt. Syftet var att identifiera områden där det krävs konkreta åtgärder för att snabbt öka kollektivtrafikens marknadsandel. Branschen med näringsliv, forskning och andra intressenter bjöds in för att tillsammans ge sin syn på vad som krävs för att vidareutveckla kollektivtrafiken långsiktigt. Energimyndigheten samfinansierade projektet tillsammans med 14 andra aktörer.

Samlad kunskap blev konkreta mål för kollektivtrafiken

Arbetet tog sin utgångspunkt i den samlade erfarenhet och kunskap som finns inom branschen och forskningen. Genom workshops, dialog med intressenter och intervjuer med ett 40-tal personer inhämtades ytterligare synpunkter och kunskap. Resultatet sammanställdes i rapporten Färdplan – Kollektivtrafikens roll i en hållbar samhällsutveckling. Tanken är att den ska utgöra en gemensam utgångspunkt och inspirationskälla för aktörer som arbetar med kollektivtrafik på lokal, regional och nationell nivå. Färdplanen föreslår konkreta mål på vägen mot visionen och det övergripande målet om en fördubblad kollektivtrafikandel. Med det som grund redovisas 15 strategiska insatsområden som kräver åtgärder för att uppnå målen.

Rapporten har fått stor spridning bland kollektivtrafikens aktörer och har också fått uppmärksamhet i utlandet. Ett omfattande arbete har nu påbörjats inom olika åtgärdsområden för att genomföra färdplanen.

– Den största nyttan med färdplanen är att branschen gemensamt satt sig ned, diskuterat och identifierat 15 viktiga områden där man måste gå vidare och fokusera resurser för att kunna nå de tuffa målen om en fördubbling av kollektivtrafikens marknadsandel. Det första steget var att identifiera vad som behöver göras. Den stora frågan nu är vem som tar stafettpinnen. Ansvariga har kunnat utses för de flesta av planens åtgärdsområden och många aktiviteter är på gång. Rapporten har bidragit till en ökad förståelse om hur utvecklingen har varit, vart vi är på väg och framförallt vad vi ska fokusera på. Att färdplanen har samlat en hel bransch har väckt intresse utomlands. Därför tas nu också en engelsk utgåva av rapporten fram, säger projektledare Helena Leufstadius.

Arbetet fortsätter med att nå målen

För att uppnå resultat är det avgörande att branschens aktörer framöver tar de initiativ till åtgärder som krävs för att uppnå målen. Det arbete som har påbörjats involverar bransch- och samverkansorganisationer, företag och forskning inom kollektivtrafikområdet liksom statliga och regionala myndigheter. Tanken är att arbetet ska följas upp löpande, bland annat vid en återkommande resultatkonferens. Genom konferensen sprids kunskap om det arbete som pågår runt om i landet i form av goda exempel, aktuella forskningsresultat och specifika åtgärder.

– Den största nyttan med färdplanen är att branschen har enats om vad som behöver göras för att uppnå det långsiktiga målet om en fördubbling av resandet med kollektivtrafiken, Helena Leufstadius, Sweco.

Resultat

Resultat