Cykelfokus i Moheda

Alvesta är en liten kommun som med enkla medel arbetar för att öka andelen hållbara transporter i tätorten Moheda, genom ett bra samarbete inom kommunens förvaltningar och genom att involvera medborgarna.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Invånarna i Moheda, en tätort med omkring 1 800 invånare i Alvesta kommun, framförde flera gånger att de ville ha bättre cykelmöjligheter. Ett önskemål gällde att underlätta för barn och ungdomar att slippa cykla längs trafikerade vägar med hög andel tung trafik. Ett annat gällde att bygga smidiga och säkra cykelvägar till den nya lokaltågsstationen, som blev klar år 2011.

Kommunen ville överbrygga glappet mellan planeringskontoret mer strategiska planering och tekniska kontorets åtgärdsplanering, och tog fram en metod för att arbeta med cykelplanering. Samtidigt ville man förbättra samverkan mellan kommunens miljösamordnare, planerare och genomförare för att öka förståelsen och bredda kompetensen kring cykelfrågorna.

Bred arbetsgrupp var ett framgångskoncept

Projektgruppen sattes samman med personer från flera förvaltningar för att underlätta ett samarbete. Först gjordes en förenklad resvaneundersökning i Moheda och en temadag om trafikplanering med fokus på cykling och hållbara transporter för politiker och tjänstemän i kommunen. Sedan genomfördes en fördjupad stråkstudie/inventering utifrån inkomna synpunkter. Brister, frågeställningar och viktiga punkter noterades på kartor, vilket gjorde det möjligt att prioritera vilka fysiska åtgärder som var lämpliga att börja med. Kommunen informerade också invånare och skolelever i Moheda vid flera tillfällen.

Erfarenheterna sprids till hela kommunen

- Nu är samarbetet mellan oss som arbetar i olika delar av kommunen mycket gott, och det finns ett starkt engagemang och intresse från politikerna, säger Johan Gustavsson, planarkitekt i Alvesta och kontaktperson för satsningen.

Kommunen tar nu vara på erfarenheterna från satsningen och börjar under 2015 ta fram en cykelplan för hela Alvesta. På lite sikt räknar kommunen med att fler ska cykla i Moheda, och att medvetenheten om hållbara transporter ökar.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har stöttat projektet Cykelfokus Moheda under åren 2011-2014 genom nätverket "Bilsnål planering i en levande småstad" som var ett av nio temaområden i programmet Uthållig kommun. Genom nätverket har kommunerna fått del av expertkunskaper och konsultstöd samt haft erfarenhetsutbyte med andra kommuner.

Resultat

Resultat