Effektiva transporter ger energivinster

Många kommuner arbetar med att minska sin påverkan på miljön och inom transportområdet finns det stora energivinster att göra. Genom utbildning och nytänkande kan transportintensiva verksamheter spara både tid och pengar – samtidigt som de gör en insats för miljön.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Smartare resor inom hemtjänsten, samordning av varutransporter och förändrade resvanor för kommunanställda är alla exempel på lyckade insatser inom transportområdet.

Miljömedveten hemtjänst i Jönköping

En stor del av personalens tid på hemtjänsten går till att transporteras mellan olika patienter. Genom nätverksträffar och seminarier har kunskapen om transporters påverkan på miljön ökat. För att minska belastningen på miljön har nyckelgömmor och en smartare planering av rutterna införts, samtidigt som bensin- och dieseldrivna bilar ersatts av elbilar och elcyklar. Målet är att fortsätta sprida och utveckla de goda vanorna och minska energianvändningen med 10 procent.

Södertörn samordnar sina transporter

År 2011 beslutade Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö att se över vinsterna av att samordna sina varutransporter. Resultatet visade att både koldioxidutsläppen och kostnaderna snabbt kunde minskas genom ett samarbete. I ett nytt projekt sker nu gränsöverskridande distribution av livsmedel, förbrukningsmaterial, böcker, skolmaterial och sjukvårdsartiklar. Projektet pågår till 2016 och nya transporter läggs hela tiden över i det nya systemet. Täta avstämningar mellan de ansvariga i varje kommun har varit en avgörande nyckel till framgång för att förankra beslut och skapa förståelse för nyttan av samarbetet. Tillsammans förväntas kommunerna minska energianvändningen med 55 procent till år 2017.

Standardiserad metod minskar utsläpp i Sigtuna

I Sigtuna står transporter för 90 procent av koldioxidutsläppen. Med färre transporter och minskade utsläpp per körd sträcka kan man göra stor skillnad. Genom att utbilda kommunens anställda i sparsam körning, organisera elcykelpooler och köpa in fler laddstationer till elbilar har kommunen lyckats förändra de anställdas resvanor. För att underlätta arbetet har man använt sig av metoden CERO (Climate and Economic Research in Organizations) för att strukturera, kartlägga och följa upp arbetet.

– Det kan vara svårt för en kommun att ta fram egna metoder och arbetssätt. Att arbeta med en standardiserad metodik, här i form av CERO, har därför varit värdefullt både i genomförande- och uppföljningsfaserna, säger Helen Ericson på Sigtuna kommun.

Tack vare tydliga mål och uppföljning har kommunen gjort en energieffektivisering på 11 procent (mätt i CO2) mellan åren 2009 ­– 2014. Ett nytt samarbete med Swedavia har också uppförts för att kunna samordna transporter till och från Arlanda flygplats, något som minskar utsläppen ytterligare.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har varit med och delfinansierat projekten i de olika kommunerna och även bidragit med råd och kunskap kring systematiskt energiarbete.

Resultat

Resultat