Energieffektiv ventilation för sjukhus

Infektionskänsliga salar på sjukhus liksom industriella renrum behöver en extremt energikrävande ventilation. Ofta behöver luftomsättningshastigheten vara 20–40 gånger högre än i vanliga lokaler. Energimyndigheten har stöttat ett forskningsprojekt som visar att en ny typ av ventilation uppfyller extremt höga hygienkrav och dessutom har 30 procent lägre energianvändning än konventionell teknik.

Foto: Pixabay

På sjukhus och delar av industrin är effektiv ventilation avgörande för att begränsa smittspridning, minska personalens exponering för föroreningar och/eller skydda tillverkningsprocesserna. Vid många sjukhus i Sverige pågår nu ombyggnad eller nybyggnad av operationssalar.

Kunskap om hur ventilation ska designas för att effektivt minska smittöverföring är därför brådskande. Låg energianvändning sparar både pengar och miljö och är därför viktigt när sjukhus väljer ventilationssystem. Det har funnits ett stort behov av forskning för att visa hur luftburen smitta kan reduceras mest effektivt och energieffektivt, inte minst i kirurgiska operationsmiljöer på sjukhus.

Test av tre olika ventilationstyper

I projektet ”Energieffektiv ventilation för ultraren luft” som finansierats av Energimyndigheten och drivits av forskare vid Lunds tekniska högskola, kontrollerades luftkvaliteten och biologiska ämnen i luften i operationssalar på Helsingborg lasarett och i en artificiell operationssal.

Man testade tre olika typer av ventilation. Det visade sig att den som var överlägset bäst var ”TAF-teknologi (Temperature Controlled Airflow)” som är utvecklad av det svenska företaget Avidicare.

Tekniken utnyttjar skillnaderna i luftens temperaturer och densitet för att skapa ett omblandande flöde. Till skillnad från annan ventilationsteknik använder TAF inte HEPA-filter som luftfördelare, vilket gör att energianvändningen minskar.

TAF-teknologi visade sig vara 30 procent mer effektiv

Studien visade att den nya renrumsventilationen med TAF-teknologi uppfyllde gränsvärden för infektionskänslig kirurgi på alla platser i rummet. Ytterligare en fördel var att personalens arbete påverkades positivt av minskat drag och buller. Även att luftutblåsen placerades på ett nytt sätt gav positiva effekter. Energimässigt är det nya ventilationssystemet ungefär 30 procent snålare än konventionell ventilation.

–Resultaten från dessa mätningar är väldigt positiva och systemet finns redan i mer än 120 operationsrum. Med fördjupad forskning kan fler förstå och dra nytta av möjligheterna, inte minst internationellt där tekniken ännu inte introducerats. Nu ska vi därför gå vidare och göra en teoretisk validering samt publicera två vetenskapliga artiklar, säger Jakob Löndahl från Lunds universitet som lett projektet.

Viktiga resultat

  • TAF-ventilation (temperature controlled airflow) har testats i operationssalar. Resultatet visar att ventilationslösningen ger en låg bakteriehalt i förhållande till använd luftmängd vilket gör att energianvändningen minskar jämfört med en traditionell omblandande ventilation.
  • Modellberäkningar som har utförts visar på samma resultat.
  • TAF-ventilationen hade även andra fördelar jämfört med laminärflödestak, bland annat ledde det till en bättre arbetsmiljö för personalen där de slapp störande buller eller drag.
  • TAF-tekniken kan användas i många av de miljöer som kräver ultraren luft, exempelvis operationssalar, lokaler för läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.

Framtiden

Om det nya ventilationssystemet kan installeras i fler miljöer som kräver hög luftrenhet, kan det ge riktigt stora energibesparingar.

I ett normalstort svenskt sjukhus finns omkring 20–40 rum med krav på ultraren luft. Dessutom kräver angränsande utrymmen också hög renhet. Energiåtgången per rum motsvarar ungefär lika mycket som energianvändningen per år i en genomsnittlig villa.  

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Fakta om projektet

Projekt: Energieffektiv ventilation för ultraren luft
Program: Energieffektivt byggande och boende, E2B2
Utförare: Lunds universitet
Samfinasiärer: Avidicare AB
Projektledare: Jakob Löndahl
Slutrapport: Energieffektiv ventilation för ultraren luft

Se Malin Alsved från Lunds universitet berätta mer om projektet i filmen.

Program E2B2
Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Universitet & högskola