Energieffektivisering - en del i AnVa Polytechs verksamhetsutveckling

AnVa Polytech bedriver ett ständigt utvecklingsarbete av hela sin verksamhet, där energianvändning och arbete med hållbarhetsfrågor är delar av en större helhet. För närvarande pågår ett stort projekt där bland annat ventilationslösningar ska ses över samtidigt som 42 formningsmaskiner ska minskas till 25, och produktionsytan ska halveras utan att påverka omsättningen.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Energi- & klimatarbete offentlig sektor Företag & organisationer
Typ av stöd Energi- & klimatarbete offentlig sektor Typ av stödmottagare Företag & organisationer

Foto: Claes Källqvist, AnVa Polytech

AnVa Polytech i värmländska Sunne har cirka 100 anställda och utvecklar och producerar formsprutade elastomera produkter främst till fordonsindustrin. Att produkterna i plast och gummi är elaster innebär att de har en större rörlighet och kan töjas utan att gå sönder. Produktionen är likt många andra tillverkningsindustrier energikrävande.

Kartläggning visade möjligheter

För att få en överblick av sin energianvändning genomförde företaget 2014 en energikartläggning som identifierade stora möjligheter till energieffektivisering. Bedömningen var att företaget kunde minska energianvändningen med nästan 2300 megawattimmar (MWh) per år, där nästan hela den användningen kunde kopplas till ventilationen.

En del av verksamheten är produktion av gummiprodukter vilket kräver stora ventilationsflöden då det utvecklas gaser som behöver ventileras bort för att hålla en god arbetsmiljö. För att behålla god luftkvalitet behöver luften i produktionslokalerna bytas ut nio till tio gånger i timmen. För detta krävs fyra stora ventilationsaggregat. I och med det stora utbytet av luft tillkommer också kostnader för att värma denna.

Energieffektivisering en del av helheten

Att se över sin energianvändning ser AnVa Polytech som en del i något större. Inom förtaget arbetar de efter ett anpassat LEAN-arbete, ett arbetssätt för att effektivisera produktion och minska på slöseri. Metoden innebär ett tankesätt där allt arbete och alla delar av företaget gås igenom kontinuerligt för att se förbättringsmöjligheter. AnVa Polytech anpassade arbetssättet till den egna produktionen och storleken på företaget. På företaget går arbetssättet under namnet "Vårt sätt".

Claes Källqvist arbetar som verksamhetsutvecklare på AnVa Polytech och är en av tre LEAN-mentorer på företaget. Han säger så här om förhållandet mellan verksamhetsutveckling och energieffektivisering:

– Vi har inte konkret sagt att vi ska göra energibesparingar, men vi ska minska på slöseriet generellt och då är energi en del av det.

Inom arbetet med verksamhetsutveckling pågår nu stora förändringar av produktionsytornas utformning samt godsflöden, samtidigt som energianvändningen från ventilationen ska minskas. Genom att koppla samman dessa områden hoppas företaget kunna minska energianvändningen, samtidigt som produktionen effektiviseras i stort. För att studera effekten av förändrad utformning av produktionsytorna och godsflöden, samt hur detta påverkar frigörandet av gaser och behovet av ventilation har de ansökt om Energimyndighetens stöd för miljöstudier. Stödet ska bidra till att undersöka valmöjligheterna kring ventilationssystemet, men också för att undersöka val av belysning, om kylvatten ska tempereras eller inte och hur företaget kan minska på slöseri från tryckluftssystemet. Kostnaden för att ta in kunniga konsulter på området som kan svara på dessa frågor är den största utgiften och där största delen av stödet lagts.

Stora förändringar på gång

Nu planerar företaget att genomföra stora förändringar av två produktionshallar. Av de två hallarna, som används till formsprutning och formgjutning, ska nu endast en användas. Antalet formningsmaskiner ska minska från 42 till 25 med bibehållen omsättning och allt detta ska bli möjligt genom nya arbetssätt.

– Många olika maskiner var i drift men de gick inte kontinuerligt, vi tittar nu på nya sätt att organisera arbetet, sedan ett antal år planerar vi i block så vi kan stänga av maskiner mellan olika moment, berättar Claes.

Sammantaget innebär detta att företaget kan spara stora mängder energi. Inte bara i form av minskad elförbrukning när antalet maskinerna minskas, men också i form av lokalvärme, belysning och tryckluft.

I och med övergången till en produktionshall kommer också två av de energislukande ventilationsaggregaten kunna ställas ned betydligt i effekt när de inte längre behöver byta ut luften mer än normalt. Detta kommer leda till minskade kostnader för både energi och underhåll. Genom Energimyndighetens stöd Miljöstudier tittade företaget på olika alternativ för vad som skulle göras med ventilationsaggregaten. Efter studien har de valt att behålla aggregaten men med byte av värmeväxlare för att minska energianvändningen.

– Många olika maskiner var i drift men de gick inte kontinuerligt, vi tittar nu på nya sätt att organisera arbetet, sedan ett antal år planerar vi i block så vi kan stänga av maskiner mellan olika moment, berättar Claes.

Behovet av transporter ska minskas

Transporter och flöden är också en del i arbetet och AnVa tittar nu på hur behovet av yta skulle kunna minskas ytterligare.

– Vi har använt gaffeltruckar för att transportera formar och material mellan maskinerna, det kräver stora ytor och det finns risk för skador. Truckarna kräver också mycket underhåll, berättar Claes.

För att minska behovet av stora ytor prövas nu ett arbetssätt där man försöker undvika onödiga förflyttningar och de som genomförs kan göra det genom att använda vagnar som kan flyttas för hand eller via ett litet godståg. Användningen av truckar har halverats och används i princip endast vid lagerarbete.

Företaget har också gjort en omställning till traverssystem, där formarna transporteras hängande från taket.

– Vi kan då ha tätare mellan maskiner. Behovet av gaffeltruckar minskar, men också behovet av ytor för uppställning av formar och truckar minskar, förklarar Claes.

Ny syn på kartläggning av energi

Idag deltar företaget i ett av Energimyndighetens nätverk för energieffektivisering som koordineras av Länsstyrelsen i Värmland. Genom nätverket får företaget stöd från en energiexpert och möjlighet att lära sig av andra företags både framgångar och misslyckanden. Inom ramarna för nätverket har AnVa Polytech genomfört en uppdatering av den tidigare energikartläggningen.

– Synen på energikartläggning har också förändrats från att den första genomfördes 2014 till idag. Då tänkte vi inte utifrån strategiska och långsiktiga mål, utan endast från nuläget, vad vi kan göra just nu.

Claes beskriver att man idag ser på kartläggningen på ett nytt sätt, som en del av en större resa, där de vet färdriktningen och målet för företaget och där energikartläggningen hjälper till med hur de ska tänka på vägen dit. Energiarbetet kan även kopplas ihop med andra förbättringar och fungera som underlag till beslut.

– Synen på energikartläggning har också förändrats från att den första genomfördes 2014 till idag. Då tänkte vi inte utifrån strategiska och långsiktiga mål, utan endast från nuläget, vad vi kan göra just nu.

Nästa steg planeras redan

Arbetet med att flytta maskiner till sina nya platser och tömma den ena produktionshallen pågår och cirka två tredjedelar av produktionshallen är nu klar. Resterande del förväntas bli klar till sommaren 2017. Claes betonar också vikten av standardisering av allt från utrustning till arbetssätt.

– Vissa saker blir jättebra som man inte tänkt på och inte räknat med när vi tittat på besparingar. Och man upptäcker nya sätt att standardisera, vi har en del kondenseringsfilter för rökgas. Alla filter kommer nu att lättare kunna nås och bytas från en och samma sida, och genom standardisering av samtliga filter blir det lättare att byta när alla har samma storlek.

Det är ett stort arbete som pågår samtidigt som produktionen ska löpa på som vanligt och det gör att saker kan ta längre tid än planerat.

– Personer ska jobba med flera saker samtidigt och då blir det svårt att hålla tidsplaner och att lägga den tiden som är önskvärt. Det tar längre tid än man skulle önska, berättar Claes.

Det blir också viktigt med kommunikation vid en större omstrukturering där en stor del av personalen påverkas och får nya arbetssätt. En fördel med företagets storlek är att beslutsvägarna blir kortare då avståndet mellan ledning och personal är mindre, och beslut om nya arbetssätt eller investeringar kan gå snabbare. Verksamhetsutveckling är ett löpande arbete och det finns redan planer för nästa steg. Då vill de se över den del av produktion där företaget blandar material, som de både använder själva vid tillverkning men som också säljs vidare.

– På samma sätt ska vi se över den processen med flöden, layout och energibehov och minska behovet av ytor. Här finns maskiner som använder mycket energi.

Företaget arbetar också med att göra sin gummiblandning mer miljövänlig. Gummiblandningar består till en tredjedel av fyllmedlet kimrök. I AnVas Miljögummi består denna del idag av kimrök återvunnen av använda bildäck. Även olja, gas och metall återvinns från däck i samma process.

Snart ska också häften av företagets eget gummispill kunna återvinnas till kimrök. Förutom miljövinster med att återvinna material minskas också energianvändningen.

De lokaler och ytor som ska frigöras är inte heller tänkta att stå tomma utan är tänkta att användas för framtida expansion av företaget som en följd av minskade kostnader i och med förbättringsarbetet.

Om miljöstudier – inför en energieffektiv investering

För små och medelstora företag som genomfört en energikartläggning finns möjlighet till ytterligare stöd för att fortsätta arbetet. Fanns det åtgärder som krävde ytterligare studier för att bli genomförda? Då finns möjligheten att få hjälp att fortsätta arbetet genom stödet Miljöstudier – inför en energieffektiv investering.

Läs mer om Miljöstudier

Resultat

Resultat