Energieffektivisering - en del i AnVa Polytechs verksamhetsutveckling

AnVa Polytech bedriver ett ständigt utvecklingsarbete av hela sin verksamhet, där energianvändning och arbete med hållbarhetsfrågor är delar av en större helhet. För närvarande pågår ett stort projekt där bland annat ventilationslösningar ska ses över samtidigt som 42 formningsmaskiner ska minskas till 25, och produktionsytan ska halveras utan att påverka omsättningen.

Foto: Claes Källqvist, AnVa Polytech

AnVa Polytech i värmländska Sunne har cirka 100 anställda och utvecklar och producerar formsprutade elastomera produkter främst till fordonsindustrin. Att produkterna i plast och gummi är elaster innebär att de har en större rörlighet och kan töjas utan att gå sönder. Produktionen är likt många andra tillverkningsindustrier energikrävande.

Kartläggning visade möjligheter

För att få en överblick av sin energianvändning genomförde företaget 2014 en energikartläggning som identifierade stora möjligheter till energieffektivisering. Bedömningen var att företaget kunde minska energianvändningen med nästan 2300 megawattimmar (MWh) per år, där nästan hela den användningen kunde kopplas till ventilationen.

En del av verksamheten är produktion av gummiprodukter vilket kräver stora ventilationsflöden då det utvecklas gaser som behöver ventileras bort för att hålla en god arbetsmiljö. För att behålla god luftkvalitet behöver luften i produktionslokalerna bytas ut nio till tio gånger i timmen. För detta krävs fyra stora ventilationsaggregat. I och med det stora utbytet av luft tillkommer också kostnader för att värma denna.

Energieffektivisering en del av helheten

Att se över sin energianvändning ser AnVa Polytech som en del i något större. Inom förtaget arbetar de efter ett anpassat LEAN-arbete, ett arbetssätt för att effektivisera produktion och minska på slöseri. Metoden innebär ett tankesätt där allt arbete och alla delar av företaget gås igenom kontinuerligt för att se förbättringsmöjligheter. AnVa Polytech anpassade arbetssättet till den egna produktionen och storleken på företaget. På företaget går arbetssättet under namnet "Vårt sätt".

Claes Källqvist arbetar som verksamhetsutvecklare på AnVa Polytech och är en av tre LEAN-mentorer på företaget. Han säger så här om förhållandet mellan verksamhetsutveckling och energieffektivisering:

– Vi har inte konkret sagt att vi ska göra energibesparingar, men vi ska minska på slöseriet generellt och då är energi en del av det.

Inom arbetet med verksamhetsutveckling pågår nu stora förändringar av produktionsytornas utformning samt godsflöden, samtidigt som energianvändningen från ventilationen ska minskas. Genom att koppla samman dessa områden hoppas företaget kunna minska energianvändningen, samtidigt som produktionen effektiviseras i stort. För att studera effekten av förändrad utformning av produktionsytorna och godsflöden, samt hur detta påverkar frigörandet av gaser och behovet av ventilation har de ansökt om Energimyndighetens stöd för miljöstudier. Stödet ska bi