Energieffektivisering möjlig trots hinder

Att effektivisera energianvändningen står på alla kommuners att-göra-lista, men många stöter på hinder som försvårar arbetet. Fallstudier och pilotprojekt har genomförts i Stockholms län för att identifiera vilka de vanligaste hindren är, och vilka vägar som finns för att komma runt dem.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

I projektets första etapp genomfördes fallstudier i fem kommuner i Stockholms län: Haninge, Nynäshamn, Tyresö, Täby och Österåkers kommun. Nyckelpersoner i respektive kommun intervjuades för att få fram vilka hinder som oftast ligger i vägen för energieffektiviseringsarbetet och genom diskussioner i workshops togs åtgärdsförslag fram för att övervinna dem. Utvalda åtgärdsförslag testades sedan i Tyresö och Täby kommun.

Energiledningssystem i Tyresö

Tyresö valdes ut som pilotkommun för att undersöka hur ett energiledningssystem kan hjälpa kommuner att överkomma hinder vid energieffektivisering. Kommunen tog hjälp av Östersunds kommun som redan infört ett energiledningssystem. Arbetet har skett i flera steg. En styrgrupp tillsattes för att planera, leda och följa upp arbetet. Ett mål- och strategidokument sammanställdes tillsammans med en gap-analys som identifierar skillnaden mellan nuläge och mål. Även gruppdiskussioner och analysarbete genomfördes.

Projektet har visat att god kommunikation mellan energiansvariga och ledning är mycket viktigt för en smidig energieffektivisering och att ledningens stöd för sparåtgärderna är avgörande för framgång. Även medarbetarnas delaktighet i energibesparingen och ett mer effektivt nyttjande av lokaler är viktiga aspekter för lyckad effektivisering. Nu är arbetet i full gång med att implementera energiledningssystemet för att nå en ISO 50001 certifiering.

­

– Det är viktigt att ett projekt som sträcker sig över längre tid och över flera förvaltningar är förankrat på flera nivåer i organisationen. Dels för att fånga upp den expertkunskap som oftast finns "nere" i organisationen, men också för att ledningen måste finnas med i arbetet för att föreslagna åtgärder ska få genomslagskraft, säger Lisa Rehnström på Länsstyrelsen i Stockholms län.

Morot för hyresgäster i Täby

Kommunala hyresgäster saknar i många fall tydliga incitament för att effektivisera energianvändningen. Täby kommun har därför sett över sina hyresavtal och formulerat om dem för att göra det gynnsamt för hyresgästerna att minska sin energianvändning. Täby valdes som testort för att det här finns en ovanligt stor variation av upplåtelseformer och avtalsparter, vilket gör att fler lärdomar kan dras om vilka problem som kan uppstå. Arbetet i Täby inleddes med en studie av tidigare erfarenheter och analyser. Tanken var att hitta avtalsformer där båda parter tjänar på investeringar och beteende som leder till en lägre energianvändning. Mycket inspiration togs från kommersiella fastighetsägares sätt att arbeta med att sporra sina hyresgäster.

För att dela erfarenheterna av projektet vidare till andra kommuner har en vägledning och manual för incitamentsavtal tagits fram. Manualen beskriver hur hyresavtal bör formuleras för att bidra till energieffektivisering, samt en metod för uppföljning och utvärdering av avtalen.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har finansierat projektet, vilket har bidragit till att kommunerna har kunnat fokusera på att identifiera hinder och utvärdera åtgärder.

Resultat

Resultat