Energimyndighetens insatser i Indonesien har gett resultat – men mer behövs för att nå målen

Energimyndighetens satsningar för att främja samarbetet mellan Sverige och Indonesien har gett resultat. Det visar en utvärdering som Faugert & Co gjort. Men det finns förbättringspotential och det krävs långsiktighet för att nå de mål som Energimyndigheten satt upp.


Jakarta i Indonesien. Foto: Pixabay

Indonesiens snabba ekonomiska tillväxt tillsammans med en växande medelklass har lett till en kraftigt ökad efterfrågan på energi – en efterfrågan som i första hand tillgodoses genom användning av fossila bränslen.

– Idag tillhör Indonesien de länder som bidrar allra mest till världens utsläpp av växthusgaser, och landet är i stort behov av nya och innovativa energilösningar, säger Paul Westin, handläggare på Energimyndigheten.

Syftet med utvärderingen som Faugert & Co Utvärdering AB genomfört på uppdrag av Energimyndigheten, var att undersöka vilka resultat och effekter som Sveriges och Energimyndighetens insatser lett till i landet.

Energimyndigheten har i uppdrag att främja kommersialisering av forskningsresultat och spridning av nya produkter, både inom landet men även internationellt. Det är en av anledningarna att myndigheten idag har flera internationella samarbeten – bland annat med Indonesien.

Tre insatser har utvärderats

Energimyndigheten har flertalet satsningar i Indonesien. I den här utvärderingen har tre satsningar ingått.

Business Accelerator Program Indonesia har förstärkt konkurrenskraft hos företag

Program Indonesia (BAPI) är ett program för att stärka svenskt och indonesiskt kommersiellt samarbete, och för att öka exporten av svenska lösningar inom förnybar och effektiv energiteknik till Indonesien. BAPI ska även bidra till att etablera starka och långsiktiga relationer mellan Sverige och Indonesien som bygger på ökad förståelse och ökat förtroende för svenska energilösningar och dess implementering.

Totalt deltog 15 företag BAPI under de utvärderade åren 2015–2018. Flera av dessa företag uppger att deras konkurrenskraft stärkts genom mer kunskap om den indonesiska marknaden. Däremot är det få företag som ännu lyckats fullfölja någon affär genom sitt deltagande i programmet.

– Att effekten inte har uppnåtts till fullo är egentligen inte så förvånande då effektmål är långsiktiga mål som inte förväntats vara uppfyllda vid tiden för denna utvärdering, säger Paul Westin.

Insists – en ambitiös satsning som lett till samförtståndsavtal

Insists (Indonesian Swedish Initiative for Sustainable Energy Solutions) var ett samförståndsavtal som Energimyndigheten och Indonesiens generalsekretariat för deras National Energy Council tecknade 2013. Syftet med satsningen har varit att bidra till en omställning av det indonesiska energisystemet för att på så sätt bidra till att Indonesien når sina klimatmål.

Insists har varit en ambitiös satsning med ambitionen att projekt på olika nivåer (policy, forskning och pilotprojekt) skulle kunnat samverka. Faugert pekar i utvärderingen på att Energimyndigheten inte har nått det målet och att Insists inte har genomförts så som det var tänkt. Däremot har Insists lett till att Sverige och Indonesien år 2017 tecknade ett samförståndsavtal på ministernivå om energisamarbete.

Enligt Paul Westin var urvalet av projekt inom Insists som Faugert utvärderat något snävare än helheten. Exempelvis behandlar utvärderingen inte vissa större satsningar på djupet, såsom KTH:s bioenergiprojekt eller Energimyndighetens satsningar tillsammans med Business Sweden och IVL inom avfallshantering.  

God måluppfyllelse för Energimyndighetens stationering vid Sveriges ambassad i Jakarta

Det övergripande syftet med stationeringen av en av myndighetens medarbetare mellan 2016–2018 har varit att stärka relationen mellan Sverige och Indonesien och stödja ländernas inriktning mot minskade utsläpp. Den fysiska närvaron i Indonesien, som en stationering innebär, skulle även bidra till att förbättra förutsättningarna för en stärkt relation inom energi- och klimatområdet mellan länderna.

Utvärderingen visar att måluppfyllelsen för stationeringen överlag har varit god. Det har varit viktigt med en person på plats i Indonesien då många möten ofta sker ad hoc och med kort varsel. Personen har underlättat kontakt mellan ambassaden och aktörer som varit viktiga för uppdraget. Exempelvis med indonesiska myndigheter och med representanter för andra länder.  

Mer information och fortsatt arbete

Faugert rekommenderar Energimyndigheten att fortsätta med satsningen på Indonesien men att genomföra den mer långsiktigt.

Här hittar du den fullständiga utvärderingsrapporten.

Typ av stöd Affärsutveckling & kommersialisering
Slutår 2018