Enkel åtgärd sparar stora belopp för Garnisonsfastigheter

En energikartläggning visade att ventilationen i en av Garnisonsfastigheters byggnader var felprogrammerad och drog energi även nätter och helger.

– Felet var relativt lätt att få bukt med, men liknande brister är vanliga och kan åtgärdas. Den här åtgärden sparar oss 190 000 kronor om året, säger Johan Elwing vid Garnisonsfastigheter.

Foto: Garnisonsfastigheter

Garnisonsfastigheter omvandlar det militära Garnisonsområdet i Linköping för civilt bruk och hyr ut och säljer de gamla regementsbyggnaderna. Johan Elwing, förvaltare på företaget, säger att fastighetsförvaltarna ständigt ser över energianvändningen i husen.

– Men ibland vill vi lyfta blicken och se om ny teknik finns, kanske något som vi själva inte har kompetens för eller känner till.

Samarbete med leverantör

Garnisonsfastigheter valde att beställa en energikartläggning av den byggnad som är företagets enskilt största energianvändare och hyrs av Nationellt Forensiskt Centrum, NFC. Uppdraget gick till energitjänstföretaget NAVIC energipartner, som säljer tjänster inom energieffektivisering. Garnisonsfastigheter hade sedan tidigare goda arbetsrelationer till vissa personer i bolaget och därför ett stort förtroende för deras kompetens och arbete.

Garnisonsfastigheter skrev inga speciella avtal med vare sig NAVIC eller det installationsföretag som Garnisonsfastigheter också lade ut uppdrag på. Man betalar ett vanligt konsultarvode per timme och har heller inte sökt om ekonomiskt stöd för att genomföra energikartläggningen.

Analys av energianvändning

I NFC-byggnaden analyserade NAVIC energistatistik på timnivå baserad på fakturerad användning. De gjorde en grov scanning av elanvändningen och konstaterade att den i princip var lika hög på nätter och helger som när verksamheten var i drift.

– Vi kom fram till att den del av programmeringen som skulle styra ned ventilationen utanför kontorstid inte fungerade som det var tänkt, säger Jimmy Angrén på NAVIC.

Garnisonsfastigheter vände sig till ett installationsföretag, som man tidigare jobbat med. De justerade programmeringen till ventilationsanläggningen, så att den styrde ner nattetid och på helger.

Goda resultat till låg kostnad

Den totala energianvändningen i NFC-huset reducerades med 12 procent, 338 Megawattimmar (MWh) per år, genom omprogrammeringen. Elanvändningen i byggnaden minskade med 21 procent och värmen med 8 procent.

Garnisonsfastigheter sparar på det här viset 190 000 kronor om året och det till en engångskostnad av ca 35 000 kronor för omprogrammering av styrsystemet och runt 25 000 kronor för kartläggningen. Men Jimmy Angrén anser att energibesparingen blev något lägre än vad NAVIC från början hade räknat med.

– Om Garnisonsfastigheter värmer hela huset genom ventilationsaggregaten och stänger av under vissa perioder, måste de kompensera upp igen, för att huset ska återfå samma önskade inomhustemperatur. Detta drar lite mer än vad vi hade förväntat oss, säger han.

Kartläggning för problemlösning

Såväl Johan Elwing som Jimmy Angrén anser att åtgärderna i NFC-huset är ett gott exempel på de goda resultat som energikartläggningar och enklare åtgärder kan ge till en blygsam kostnad. Johan Elwing betonar att fastigheter numera är komplexa och har mycket teknik installerad och därför behöver ses över kontinuerligt.

– Det händer ibland att olika utrustningar krockar med varandra och styr åt olika håll, vilket måste rättas till. Med en energikartläggning kan man komma till rätta med sådana problem, säger han och pekar på att detta kanske framför allt är viktigt för mindre fastighetsägare, som inte har som rutin att se över energianvändningen.

Arbetar för att bygga förtroende

Att projektet blev så lyckat beror på de relationer Garnisonsfastigheter haft till energitjänstleverantörerna, tycker Johan Elwing och säger att han är nöjd med NAVIC:s insats.

– Men förtroende för leverantörer trillar inte ner i knäet, utan måste arbetas fram mellan parterna över tiden. Tilliten ligger på individnivå oavsett vad det gäller för affärsrelationer.

Han betonar att han måste kunna lita på att leverantören gör ett bra jobb för rätt peng. Själv avsätter han mycket tid åt nätverkande, för att söka nya kontakter med god kompetens och för att upprätthålla gamla. Han måste som beställare göra ett gediget bakgrundsarbete för att få tillgång till extra hög kompetens.

Förtroende för leverantörer trillar inte ner i knäet, utan måste arbetas fram mellan parterna över tiden.

Från leverantörernas sida gäller det att skapa förtroende genom att bevisa sitt värde som leverantör.

­– Beställaren måste se nyttan av vad vi gör. Driftsoptimering är klurigt, säger Jimmy Angrén.

Relationerna byggs bland annat upp genom att besöka vissa kunder fyra till åtta gånger om året för att tillsammans med deras drifttekniker gå igenom prioriterade delar av anläggningarna.

– Vi hjälper dem att utföra jobbet själva, snarare än att vi utför jobbet åt dem. Vi sysslar ofta med kunskapsöverföring och de får tillfälle att fråga oss om saker de själva inte behärskar, säger Jimmy.

Han tycker att en leverantör bör se till helheten och ta hänsyn till bieffekter som kan uppstå. Att leverera en alltför stor energibesparing genom att minska ventilationen nattetid, kan ge dålig luft då personalen kommer till jobbet på morgonen, vilket förstås inte är önskvärt.

Fortsatta besparingar

Eftersom Garnisonsfastigheter har egna utbildade driftstekniker, som ständigt ser över energianvändningen, köper de sällan energitjänster utifrån. Företaget har en gedigen lista på förbättringspunkter som ska åtgärdas och varje månad har teknikerna möte för att gå igenom listan och stämma av statusförändringar.

Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer