Fler installerar solceller – en effekt av lyckad informationskampanj

I en ny studie konstateras att en informationskampanj för solceller gav en ökning med nästan 30 procent av antalet solcellsinstallationer på svenska villatak. Resultaten av studien har även publicerats i en vetenskaplig tidskrift. Informationskampanjen utfördes av den kommunala energi- och klimatrådgivningen (EKR) under 2017.


Fotograf: Oskar Lürén 

Studien och analysen är genomförda på initiativ av forskarna av Alvar Palm och Björn Lantz vid Chalmers tekniska högskola.

Informationskampanjen om solceller som EKR genomförde gick ut i mer än 100 svenska kommuner. Den nationella spridningen har möjliggjort ett större genomslag. Studien hade som syfte att utreda om kampanjen haft betydelse för ökat sökande av solcellsbidrag och därmed även solcellsinstallationer.

– Vår analys visar att kampanjen avsevärt ökade antalet solcellinstallationer i de deltagande kommunerna. Under kampanjen ökade antalet ansökningar till investeringsstödet för solceller med 29 procent i de deltagande kommunerna jämfört med övriga kommuner, säger Alvar Palm, doktor i industriell miljöekonomi.

I studien framgick det att ökningen står sig även efter bortsortering av ansökningar som inte ledde till bekräftad installation. Eftersom solcellsstödet är generöst och relativt lätt att söka så bedöms det att antalet beviljade ansökningar återspeglar väl antalet faktiska installationer, något som också visas av tidigare erfarenheter.

Resultaten av studien har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Energy Policy i en artikel med titeln ”Information dissemination and residential solar PV adoption rates: The effect of an information campaign in Sweden”. I artikeln argumenterar forskarna, baserat på sina resultat, för att informationskampanjer kan vara ett kostnadseffektivt sätt att öka mängden solceller runtom i världen, vilket skulle ge minskade koldioxidutsläpp i energisektorn.        

Metod för informationskampanjen

Informationskampanjen utfördes lokalt och regionalt och innehöll olika metoder såsom individuell rådgivning, uppsökande rådgivning, seminarier, information på mässor och studiebesök. Många aktiviteter uppmärksammades i lokal media. Till sin hjälp hade energi och klimatrådgivarna bland annat fått förstärkt kompetens inom solel, informationsmaterial till olika målgrupper, checklistor och mallar för events och marknadsföring.

Målet för varje energi-och klimatrådgivare var att jobba 300 timmar med kampanjen under året, hålla minst två informationsseminarier med minst 100 deltagare och att ge individuell rådgivning till minst 20 hushåll. Dessutom skulle minst 80 procent av de som deltog i seminarierna och övriga aktiviteter uppge att de fått ökad kunskap om solceller.

Öka användningen av solel

Energimyndigheten finansierar de energi- och klimatrådgivare som ingått i studien. Informationskampanjen är initierad och finansierad av Energimyndigheten. Installationer av solceller i Sverige har generellt ökat från låga nivåer de senaste åren. Energimyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett strategiförslag för att öka användningen av solel i Sverige.

Strategiförslaget visar ett möjligt scenario för utvecklingen av solel fram till 2040. Energimyndigheten menar att cirka 5 till 10 procent av Sveriges totala elanvändning skulle kunna komma från solenergi år 2040, förutsatt att ett antal främjande åtgärder genomförs. I dagsläget utgör solel mindre än 1 procent av den totala elproduktionen.  

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här bidrar till målet om 100 procent förnybar elproduktion 2040.

Om studien

Projektets namn: Ny forskning: Energi- och klimatrådgivning gav fler solcellsinstallationer

Utförare : Chalmers tekniska högskola 

Artikel i Energy policy: Palm, A., Lantz, B., 2020. Information dissemination and residential solar PV adoption rates: The effect of an information campaign in Sweden. Energy Policy, vol. 142.

Kontaktperson hos Chalmers: Alvar Palm 

Kontaktperson hos Energimyndigheten: Morgan Dahlman

Typ av stöd Energi- & klimatrådgivning
Typ av stödmottagare Offentlig sektor