Företagsnätverk för energieffektivisering ger sänkta kostnader och ökad konkurrenskraft

National Sweden i Halland och Isolamin i Norrbotten sparar cirka en miljon kronor om året vardera tack vare energibesparande åtgärder. Precis som 286 andra företag har de hittat nyckeln till sänkta energikostnader, effektivare energianvändning och ökad konkurrenskraft.

Typ av stöd Typ av stödmottagare Slutår
Nationella regionalfondsprogrammet Företag & organisationer 2021
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet Typ av stödmottagare Företag & organisationer Slutår 2021

Projektet Nätverk för energieffektivisering drevs av regionala energikontor och länsstyrelser med stöd från Energimyndigheten mellan 2015 och 2021. De övergripande målen var att hjälpa små och medelstora företag i hela landet inom olika branscher att effektivisera sin totala energianvändning med 15 procent och elanvändning med 10 procent samt att företagen ska ha tillräcklig kunskap för att kunna fortsätta att arbeta med energifrågan även efter att projektet avslutats.

Full kontroll på energianvändningen hos National Sweden

I Hallands län lyckades de deltagande företagen minska energianvändningen med i snitt en femtedel. Plast- och gummitillverkaren National Sweden i Halmstad gjorde den allra största besparingen i länet och har sänkt sina energikostnader med nära en miljon kronor per år. National Sweden har effektiviserat sin energianvändning med 40 procent sedan 2016. Genomförda åtgärder är bland annat byte av lysrör till LED-lampor, effektivisering av ventilationen i den tunga produktionslinjen och digitalisering av hela den 27 000 kvadratmeter stora fastigheten. Man har nu full kontroll på energianvändningen. Sammantaget är resultatet av effektiviseringarna långt bättre än vad företaget trodde var möjligt när de anslöt sig till nätverket 2016.


Martin Gometz är energi- och klimathandläggare på Länsstyrelsen i Halland och har varit aktiv i projektet:
– Företagen har hittat en egen motor och förståelse, att det här är viktigt – och det går dessutom att spara pengar på det. Företagen inser också att de kan fungera som goda exempel för andra företag, samtidigt som man minskar sin egen sårbarhet för höjda energipriser och får en förbättrad konkurrenskraft. Vi har en oerhörd utmaning i att klara klimatomställningen och då är energieffektiviseringsverktyget ett av våra viktigaste och kanske bästa verktyg.

Stora besparingar hos Isolamin i Norrbotten

Isolamin i Överkalix producerar bland annat sandwichpaneler för industri. Företaget gjorde en energikartläggning i början av 2017 och har sedan dess genomfört flera åtgärder för att sänka energianvändningen, framförallt inom ventilation och tillverkning. Sedan 2016 har man minskat energianvändningen med hela 74 procent och företaget sparar därmed cirka en miljon kronor per år.
Magnus Hansson, platschef på Isolamin:
– Vi ser enbart positivt på resultatet. Främst har vi fått ett bra stöd av Energikontor Norr vid energikartläggningen. Största åtgärden är att vi har byggt en ny ventilationsanläggning och installerat en plattvärmeväxlare som återvinner energin på den frånluft som går ut ur fabriken och som kan värma den nya tilluften in i fabriken, upp till 90 procent.

Flera pågående åtgärder under 2021

Totalt deltog 288 företag i 34 nätverk och 2 274 energieffektiviseringsåtgärder har genomförts. Vid årsskiftet 2020/2021 rapporterades en genomsnittlig energieffektivisering på 14 procent och en effektivisering av elanvändningen på 14,2 procent hos de deltagande företagen. De övergripande målen är nu i stort sett uppfyllda och har potential att bli helt uppfyllda under senare delen av 2021.

Nätverksmetoden fungerar bra

I projektet ingick bland annat energikartläggning, expertrådgivning och stöd för genomförande av olika energieffektiviseringsåtgärder. Förutom goda resultat har projektet genererat positiva bieffekter – till exempel ett förbättrat kontaktnät och ökad förståelse mellan företag, energikontor, länsstyrelser och Energimyndigheten. En enkät som genomfördes hos företagen visar att en majoritet anger nätverksmetoden som ”bra” eller ”mycket bra” för att driva på strukturerad energieffektivisering, särskilt jämfört med andra typer av stöd som funnits till hands.

Arbetet med att följa upp och utvärdera projektet görs genom årlig uppföljning på företags- och nätverksnivå. Projektet har skapat goda förutsättningar för att företagen ska kunna fortsätta att arbeta med energifrågan även efter projektavslut.

 

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om 50 procent effektivare energianvändning år 2030.

Resultat

Resultat