Från examensarbete till miljöstrategi

Alla kan bidra till en bättre stadsmiljö. I Sala var det två miljöengagerade studenter som tog fram nya metoder för hur mål inom energi- och klimatfrågor bör formuleras och förankras för att bäst kunna genomföras.

Sala kommun arbetar med att starta nya samarbeten som kan leda till en mer hållbar framtid. Tillsammans med Sala-Heby Energi AB (SHEAB) och studenter från Mälardalens högskola har kommunen tagit fram nya metoder för energieffektivisering och även arbetat för att stärka energibolagens intresse och ansvar i effektiviseringsarbetet.

Mer fokus på energieffektivisering

Tillsammans med studenterna togs rapporten "Energi- och klimatstrategi i Sala kommun ett underlag för en ny energi- och klimatstrategi" fram för att förankra miljöarbetet bland politiker och tjänstemän. Energieffektiviseringen har sedan satt igång på flera fronter. Bland annat har all utomhusbelysning i Sala byts ut mot LED-belysning, något som förväntas ge en årlig besparing på 80 procent. Elbilar har också inskaffats och en ny struktur för laddning håller på att tas fram.

Alla invånare involveras

För att göra medborgarna i kommunen mer engagerade i hållbar energi har så kallade energirundor startats upp. Under dessa rundor får allmänheten möjlighet att se hur det går till på anläggningar för biobränsle eller vind- och solkraft. Utbildningar och informationskvällar som "Vett och Watt" har även genomförts i samarbete med universitet och högskolor för att öka kunskapen i kommunen kring energibesparing.

– Det ökade nätverket och samarbetet med högskolor och universitet är viktigt för framtiden då vi i större utsträckning hoppas kunna utvärdera de arbeten som genomförs, säger Jenny Sivars, miljöingenjör i Sala kommun.

Energimyndighetens roll

Sala kommun och Sala-Heby Energi AB (SHEAB) har deltagit i Energimyndighetens program Uthållig kommun 2012-2014 "Nya roller för energibolagen". Deltagandet har lett till ett närmare samarbete mellan kommunen och energibolaget samt kunskapsutbyte mellan fler kommuner och energibolag i landet. Energimyndigheten är även med och finansierar utbildningsprogrammet "Vett och Watt".

Kontakt och mer information

Jenny Sivars, Sala kommun
0224-74 74 10

Kenneth Mårtensson, SHEAB
018-32 78 55

Åke Axenbom, Energimyndigheten

Program Uthållig kommun
Typ av stödmottagare Kommun