Hållbara transporter i Håbo

Tätorten Bålsta i Håbo kommun har 15 000 invånare, varav de flesta åker bil. Genom att öka kunskapen om hållbara transporter vill kommunen skapa en stad där invånarna i framtiden väljer att promenera, cykla eller åka buss i stället för att ta bilen.

Håbo kommun har som mål att bli fritt från fossilbränslen år 2050. En ambitiös målsättning för en ort där de flesta kör bil. För att genomföra arbetet krävs inte bara ett nytt transportsystem utan även en kartläggning över invånarnas resvanor. Med projektet "Hållbart resande i Bålsta" arbetar kommunen med att ge tjänstemän och politiker redskapen som behövs för att omvandla Bålsta till en promenadvänlig stad med fler miljövänliga transportmöjligheter.

Kunskap ger självförtroende

Projektet har höjt kunskapen bland politiker och tjänstemän och gett förnyat självförtroende för att fortsätta driva frågorna kring hållbara transporter. De nya lärdomarna var särskilt viktiga vid utvecklingen av Bålsta centrum där de ledde till en ny parkeringsstrategi. Hållbarhet har också fått ett tydligare fokus i kommunens visionsarbete och i den kommunala miljöstrategin.

Det finns fortfarande en del kvar att göra för att organisera hur hållbarhetsfrågor ska hanteras i Håbo. Men att öka kunskapen och ta fram fler konkreta åtgärdsförslag är en god början.

- Håbo vill bli en fossilbränslefri kommun och vi vet att det går att minska behovet av bilresor genom att planera bebyggelsen väl. Utvecklingen av Bålsta centrum är ett konkret exempel på hur det går att planera för en levande småstad med närhet till kollektivtrafik, butiker och service utan att människor behöver vara bilberoende, säger Märit Olofsson Nääs, tf plan- och utvecklingschef på Håbo kommun.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har stöttat projektet "Hållbart resande i Bålsta" under åren 2011­–2014. Genom nätverket "Bilsnål planering i en levande småstad" har kommunen fått ta del av expertkunskaper och konsultstöd och även kunnat byta erfarenheter med andra kommuner i hållbarhetsfrågor. Vid utvecklingen av Bålsta centrum var stödet till extra stor nytta och resulterade i en ny parkeringsstrategi för centrumet.

Program Övrigt
Typ av stödmottagare Kommun