Hur mycket energi krävs för att tillverka en cykel?

Skeppshult cykel är ett klassiskt svenskt cykelmärke och idag det enda cykelmärket med tillverkning i Sverige. Varje vecka tillverkas cirka 300 cyklar och för att behålla tillverkningen i Småland krävs också att kostnaden per tillverkad cykel hålls nere, utan att tumma på kvalitén.

Anställd svetsar på cykelram

Foto: Skeppshultcykeln

Via en energikartläggning vill Skeppshult minska sina energikostnader och komma till rätta med eventuellt slöseri av energi. Information om energikartläggningar fick företaget via en ny leverantör av energitjänster.

Genom en sökning på webben hamnade de på Energimyndighetens webbplats och hittade mer information om att de kunde få stöd på upp till 50 000 kronor för att genomföra energikartläggningen, och ansökte då om stöd.

Med hjälp av leverantörsföretaget genomfördes en energikartläggning som Skeppshult också blev mycket nöjda med.

– Det är en tydlig rapport, där det tydligt står vad kostnaderna per år är under varje område, säger Fredrik Andersson som idag är projektledare för energieffektiviseringsarbetet på Skeppshult cykel.

Kartläggningen identifierade slöseri

Utöver att kartläggningen identifierar energianvändning och fördelningen av denna på olika energislag och områden så upptäcktes också rent slöseri.

Vid företagets härdugn där lacken på cyklarna bränns fast, visade det sig att timern var felaktigt inställd. Den startade redan vid midnatt och hade även gått dygnet runt på helgerna under fem månader.

– Den felinställda timern hade kostat oss 80 000 kronor under de fem månaderna, de pengarna hade vi kunnat göra annat för och belastat miljön betydligt mindre, säger Fredrik Andersson.

Även i ventilationssystemet fanns ett slöseri som kartläggningen hittade. Ett ventilationsspjäll stod felaktigt öppet och tog in kalluft vilket sedan ett aggregat värmde upp. Detta bidrog till en extra kostnad på cirka 100 000 kronor under 2016.

Nytt system håller koll på energianvändningen

En åtgärd som identifierades i energikartläggningen var installation av ett överordnat styrsystem. Systemet ska hålla koll på energianvändningen och kunna varna om energianvändningen avviker från det normala.

– Det är viktigt att få ordning på det nya systemet innan vi gör övriga energieffektiviserande åtgärder, förklarar Fredrik Andersson.

Cykelramar på lackning

Foto: Skeppshultcykeln

Ett område med möjligheter till minskad energianvändning är företagets uppvärmning som sker via en gaspanna. Gaspannan är gammal och energikartläggningen visade på en låg effekt med en verkningsgrad på cirka 70 procent. För att täcka värmebehovet på 495 megawattimmar (MWh) per år har det istället krävts 707 MWh per år, en merkostnad på cirka 177 000 konor och år.

Företaget har nu beställt en ny gaspanna. Energikartläggningen visade att i detta fall var fortsatt användning av gas det bästa alternativet då det också behövs för övrig produktion.

Företaget tittar dock på om det finns möjligheterna att köpa in mer förnybar gas för att minska andelen fossila bränslen. Som ett resultat av energikartläggningen upptäcktes även att uppvärmningen av Skeppshult cykels kontorslokaler kunde effektiviseras genom att installera en elpanna i den delen av lokalerna.

Bättre arbetsmiljö för de anställda

Med elpannan hoppas man kunna få ett bättre inomhusklimat i kontorsdelen genom att också leda en kylslinga till den. I och med det nya systemet skulle de anställda också kunna ställa temperaturen per kontor.

Det planeras också för att byta ut belysning, gamla armaturer från 80- och 90-tal ska bytas ut mot nya armaturer med LED. Tack vare det kommer belysningen också bli bättre i stort och man beräknas kunna minska antalet armaturer från 600 till 440, och spara cirka 69 MWh om året. En bättre upplyst arbetsmiljö är också positivt ur arbetsmiljösynpunkt för de cirka 45 anställda. Närvarovakter som känner av om någon befinner sig i lokalen och tänder lyset kommer också installeras i de utrymmen som används sällan.

Så hur mycket energi krävs det för att tillverka en cykel?

Svaret på frågan hur mycket energi som krävdes för att tillverka en cykel är 184 kilowattimmar. Förhoppningen är att i och med arbetet med energieffektivisering ska denna siffra kunna sänkas kommande år.

– Vi jobbar miljömedvetet, vi vill påverka klimat och miljö så lite som vi kan. Men vi vill också säkra att produktionen kan fortsätta i Småland, avslutar Fredrik Andersson.

Energianvändningen för att tillverka en cykel och antalet produktionstimmar jämförs redan idag med hur många cyklar som produceras. Trenden har de senaste fyra åren redan varit positiv och produktionstiden och energianvändningen per cykel har minskat. I och med de nya energieffektiviserande åtgärderna hoppas företaget på en fortsatt nedåtgående trend.

– I fjol hade vi en energianvändning på cirka två miljoner kronor, vi måste producera många cyklar innan vi kommer upp i två miljoner, konstaterar Fredrik Andersson.

Företaget beräknas sänka sin energianvändning med cirka 9 procent i och med de åtgärder som ska genomföras och med det överordnande systemet hoppas man slippa tomgångskörning som bidragit till onödig energianvändning.

Arbete med energieffektivisering är dock inte enbart av ekonomiska skäl.

– Vi jobbar miljömedvetet, vi vill påverka klimat och miljö så lite som vi kan. Men vi vill också säkra att produktionen kan fortsätta i Småland, avslutar Fredrik Andersson.

Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Företag & organisationer