Innovativ avfallshantering kan bli verklighet i ny stadsdel

Hanteringen av avfall är avgörande för vilken miljöpåverkan det ger upphov till. I Helsingborg har man bestämt sig för att ta hand om hushållens avfall på ett sätt som istället gör avfallet till en värdefull resurs – mer biogas, fosfor tillbaka till jordbruket, minskning av giftiga ämnen i naturen och mindre läkemedelsrester i havet. Åtgärderna är ett resultat från en lyckad förstudie som finansierats av Energimyndigheten och VINNOVA.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Lyckade Insatser - Övrigt
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Lyckade Insatser - Övrigt

Det är Helsingborgs nya stadsutvecklingsområde H+ som ska ge plats för de fyra stadsdelarna Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck, som insamlingen av avfall ska tas till en ny nivå för att öka värdet på avfallet. Det görs genom att samla in matavfall och separera svartvatten (toalettavfall) från gråvatten (bad-, disk- och tvättvatten). Systemet ökar produktionen av biogas och restprodukten kan återföras till åkermark.

– Förstudien visade på flera områden som lämpar sig för innovativ upphandling. Bland annat behandling av svartvatten så att de optimalt lämpar sig till produktion av biogas. Vi har även sett att restprodukten från biogasproduktionen med rätt teknik är så ren att den i stort kan spridas på åkrarna igen, säger Marinette Hagman, Forskning och Utvecklingsansvarig på Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA.

Andra områden som visar på bra möjligheter är enligt förstudien matavfallskvarn kopplat till vakuumsystem samt reduktion av mikroföroreningar som exempelvis läkemedelsrester.

Lyckad förstudie resulterar i innovationsupphandling

För att det effektivare systemet ska bli verklighet i området H+ är ambitionen att använda innovationsupphandling. Det innebär att arbetet utgår från en behovsanalys där nya innovativa lösningar, som inte finns på marknaden i dag, efterfrågas. Det kommunala vatten- och avloppsbolaget Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) är en central aktör. Arbetet drivs tillsammans med Helsingborgs renhållningsbolag, NSR. De samarbetar och för även dialog med byggherrar – en viktig del i arbetet när system som inte är norm idag tas fram.

– Samarbetet med NSR, Helsingborgs stad, Lunds Universitet och regionens nätverk för innovation och företagande i kraft av WIN, Water Innovation Accelerator, och Sustainable Business Hub öppnar möjligheter att nå hela kedjan av aktörer som krävs då nya innovationer ska bli verklighet, säger Marinette Hagman.

Innovativa lösningar kräver framförhållning

Under 2016 kommer viktiga infrastrukturella system att börja projekteras och byggas i den nya stadsdelen Oceanhamnen. Den korta tidsramen gör det svårt att hinna med en innovationsupphandling på området. Däremot byggs inte den anläggning där behandling av avfallet kommer att ske förrän 2017 vilket gör att de delar som hör till denna lämpar sig bättre för innovationsupphandling.

– En slutsats vi kan dra är att det kan finnas en nackdel med att ha en tydlig deadline när man planerar att använda sig av innovationsupphandling. Det kan vara svårt att i förväg förutse hur lång tid det kan ta att uppnå de mål som finns i projektet, säger Anders Landsbo som är projektledare för projektet H+.

Den förstudie som ligger till grund för de goda resultaten har finansierats inom regeringsuppdraget som Energimyndigheten och VINNOVA har haft för att främja innovationsupphandling av miljöteknik.

Resultat

Resultat