Kommuner höjer energikraven vid upphandlingar

Kommuner står för stora inköp av tjänster och produkter, vilket gör att de kan göra stor skillnad i klimat- och energifrågor vid upphandlingar. Nu har flera kommuner gått ihop och utarbetat nya metoder för att kunna ställa högre miljökrav och följa upp resultaten bättre. I Karlstads kommun har nya riktlinjer för lägre miljöpåverkan även gett lägre energikostnader.

I upphandlingar deltar många personer med olika roller och det kan vara svårt att genomföra arbetet på ett effektivt sätt. Fem kommuner i Östergötland har därför medverkat i ett projekt för att utbyta erfarenheter, höja kompetensen på berörda förvaltningar och förbättra rutinerna. Stort fokus har även lagts på uppföljning, för att kommunerna enklare ska kunna se till att de ställda kraven följs.

Förutom de fem kommunerna medverkade även länsstyrelsen och landstinget i Östergötland samt Energikontoret Östra Götaland i projektet på olika sätt. De fem kommunernas energistrateger arbetade med att hitta relevanta upphandlingar och ansvariga tjänstemän. Några av kommunerna valde att fokusera på entreprenadtjänster inom gata, väg och park samt skolskjuts. En kommun gick djupare in på fastighetsdrift. Alla fem var aktiva inom avtalsområdet skolskjuts, som var det avtalsområde där kommunerna hade mest utbyte av varandra.

– Att dra lärdom av olika erfarenheter runt upphandlingar är värt mycket. Förhoppningen är kommunerna i framtiden kan utöka sitt samarbete ytterligare, säger Igor Keljalic på Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Höjda krav, ökad kompetens och sänkta kostnader

I Karlstads kommun är upphandlingar en uttalad del av kommunens miljö- och klimatstrategi. Målet är att miljökrav ska ställas i alla upphandlingar som har en betydande miljöpåverkan. För att effektivisera arbetet har kommunen utsett nyckelpersoner för de områden som påverkar miljön mest, som exempelvis bilar, byggarbeten och datorer. Med sin expertkunskap hjälper dessa nyckelpersoner till att ställa relevanta krav i upphandlingar.

Genom utbildningar inom Karlstads kommun har alla anställda fått höjd kompetens om upphandling. Resultaten talar sitt tydliga språk – i dag köper kommunen in produkter med lägre miljöpåverkan, vilket bidrar till lägre energikostnader.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har delfinansierat båda projekten genom energieffektiviseringsstödet, vilket har bidragit till att göra det lättare för kommunerna att fokusera på samarbete och genomförande.

Program Övrigt
Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Kommun