Kunskap ökade andelen solkraft med 150 procent i Jönköpings län

Efter ett tvåårigt projekt kan Jönköpings län konstatera att genom information och en högre medvetenhet om solkraft skedde också en kraftig ökning av andelen solkraft i länet. 

Varför genomfördes projektet?

Länsstyrelsen i Jönköpings län har mellan 2016 och 2018 genomfört en insats inriktad på att höja kunskapen om solkraft brett, men med flerbostadsägare som primär målgrupp. När resultaten av projektet summerades 2019 hade installerad solkraft i länet ökat med 150 procent. Installerad effekt solkraft hade vid projektslut nått 10 153 kW vilket överträffade projektmålet nästan fyra gånger. 

– Vi har gått från att ha ungefär 400 solcellsanläggningar till att ha en bit över 1000 anläggningar nu, säger projektledare Otto Hedenmo.

Andelen ansökningar om solcellsstöd ökade under perioden med 500 procent och den regionala medierapporteringen om solkraft ökade dessutom med 70 procent. Utbyggnadstakten fortsätter även att öka i Jönköpings län och 2020 har länet en bra bit över 2 000 anläggningar.  

Solsafari en solskenshistoria

För att nå dessa resultat har projektet ökat kunskapen om solceller genom flertalet olika insatser, projektet hade som mål att information om solkraft skulle bli mer lättillgänglig och lättförståelig. Enklare informationsmaterial om hur privatpersoner och företag kunde börja producera solkraft utformades i tryckt som digitalt format och spreds via olika kanaler: bland annat konferenser och seminarier.

Tillsammans med informationsinsatserna var en av projektets kärnfrågor att underlätta den så kallade ”grannpåverkan” i länet. Att helt enkelt göra solcellsägare till ambassadörer och få dem att berätta om sin solcellsresa.

– Desto fler som installerar solkraft desto mer ser vi de här ringarna på vattnet. Vi ser att en anläggning blir två nya ungefär, säger Otto Hedenmo.

Ett exempel på detta var satsningen Solsafari – ett tillfälle då solcellsägare runt om i länet visar upp sina anläggningar. Under en dag om året hade alla i länet möjligheten att besöka existerande solkraftanläggningar för att få kunskap om hur det fungerar och att få praktiska råd och tips. Totalt deltog cirka 1 000 personer i Solsafarin. Idén har nu också fått genomslag i övriga landet och en nationell Solsafari planeras under 2020

Går det att tävla i solkraft?

Det korta svaret är Ja. Ytterligare ett exempel på hur projektet ökade medvetenheten och intresset för solceller var den regionala tävlingen Solmatchen – den första och största tävlingen i solcellsinstallation. I den korades vem som installerade mest solkraft på ett år i Jönköpings län. Läs mer om Solmatchen och hur det gick.

Mervärden utöver uppfyllda mål

Sveriges första tvååriga yrkeshögskoleutbildning för solcellsinstallatörer/ soleltekniker startades inom Tranås Utbildnings Center, TUC, med hjälp av projektet. Utbildningen för soleltekniker fortsätter även efter projektets slut och intresse för den finns från hela landet. 

Solbilracet är ännu ett initiativ som startades inom projektet för att sprida kunskap om solkraft bland skolelever. Solbilracet går ut på att gymnasieelever från olika skolor bygger bilar drivna med solceller och tävlar årligen mot varandra. 

Solkalkylator är ett webbaserat verktyg som visualiserar hur mycket solel som produceras i Jönköpings län. Verktyget utarbetades via Klimatrådet tillsammans med IT-studenter från Jönköping University och uppdateras årligen med öppen data från Energimyndigheten och dagligen med data från SMHI. 

Några viktiga lärdomar

  • Att använda sig av existerande nätverk kan vara avgörande för projektets framgångar. Projektet hade tillgång till en samverkansorganisation – Klimatrådet i Jönköpings län – med ett tydligt gemensamt mål för alla sina medlemsorganisationer. Projektet var förankrat i Klimatrådet redan vid ansökan vilket var avgörande för projektframgången.
  • En regional samordning underlättar för att både bidra med riktad information och hjälpa till att höja kunskap på området. Projektet tog den samordnande rollen på området solkraft för alla inblandade organisationer och även mellan olika avdelningar inom Länsstyrelsen i Jönköpings län vilket gav projektets aktiviteter mer slagkraft.
  • I stället för att skapa sitt eget informationsmaterial kan det vara klokt att använda material som redan är framtaget och finns tillgängligt på webben eller hos andra organisationer – det sparar tid, energi och pengar. Framförallt kan mer resurser läggas på att sprida informationen.
  • Det är viktigt att genomföra löpande utvärdering av alla insatser, kontakter och evenemang i projektet och dra nödvändiga slutsatser för att ständigt förbättra angreppssättet. Aktiviteten behöver inte bli perfekt direkt, det viktigaste är att försöka göra det ännu bättre nästa gång. 
  • Att samla effektiva tvärvetenskapliga grupper i ett projekt kan leda till bättre samhällsengagemang och intresse i energi- och klimatfrågor. I detta projekt innebar teknisk kompetens och effektiv kommunikation att projektet fick framgångsrik spridning i länet.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har gett ekonomiskt stöd till projektet via programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Programmet ska underlätta samverkan, metodutveckling och spridning av erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning för att öka aktörers organisatoriska kapacitet att arbeta med frågorna.

Program Lokal och regional kapacitetsutveckling
Typ av stöd Energi- & klimatarbete offentlig sektor
Typ av stödmottagare Offentlig sektor
Slutår 2019