Länsstyrelsen Skåne fortsätter sprida arbetssätt för samordnad varutransport

År 2013 startade kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad en gemensam distributionscentral som framgångsrikt har bidragit till effektivare godstransporter och koldioxidutsläpp. Nu har länsstyrelsen i Skåne drivit ett projekt för att sprida arbetet med samordnade varutransporter vidare till fler kommuner i Skåne.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Energi- & klimatarbete offentlig sektor Offentlig sektor
Typ av stöd Energi- & klimatarbete offentlig sektor Typ av stödmottagare Offentlig sektor

Foto: Mostphotos

Att samordna varudistributionen betyder att inkommande gods samordnas och samlastas via en distributionscentral innan det går ut till specifika platser eller enheter.

När Ystads, Tomelillas och Simrishamns kommuner tog beslut om att införa samordnad varudistribution valde man även att förfina modellen genom att lägga till transportplanering i egen regi, ett arbete en svensk kommun aldrig tidigare gjort själv. Transportplaneringen utgår från enheternas behov och prioriteringar, och man får på så sätt optimerade körrutter som både anger körsträcka och tid. Modellen har kommit att kallas för Österlenmodellen.

Projekt för att sprida modellen

Under första året minskade antalet stopp hos 125 verksamheter i kommunerna från 26 500 stopp till 7 000 stopp, en minskning med 75 procent. Med vetskap om de goda resultaten sökte Länsstyrelsen i Skåne projektmedel för att sprida kunskap om Österlenmodellen till övriga kommunerna i regionen.

Länsstyrelsen bedrev projektet i tre steg, varav steg två finansierades av Energimyndigheten.

  • Steg 1: Förstudie med kartläggning över vilka kommuner som har störst potential att lyckas med införande av samordnad distribution.
  • Steg 2: Kompetensutveckling och stöd för framtagande av beslutsunderlag för de utvalda kommunerna.
  • Steg 3: Projektstöd för införandet av samordnad varudistribution för de kommuner som tagit beslut om implementering.

Förstudien – nio kommuner gick vidare

I den inledande förstudien gjordes en intervjustudie med 33 skånska kommuner, i syfte att undersöka kommunernas förhållningssätt till samordnad varudistribution. Sju kommuner ansåg att frågan inte var aktuell i nuläget, tolv kommuner hade redan fattat beslut om förstudie eller implementering och fjorton kommuner hade diskuterat frågan men ännu inte kommit vidare i processen. Av samtliga kommuner var det slutligen nio kommuner som gick vidare till projektsteg två.

Förstudien visade att klimat- och miljöfrågor var den starkaste drivkraften bakom viljan att jobba med samordnad distribution.

– I förstudien svarade kommunerna på vad som motiverade dem att arbeta med samordnad varudistribution. Mer än hälften svarade att det var för att de ville minska koldioxidutsläppen i kommunen och uppnå kommunens miljömål. Många svarade också att det var för att få en ökad konkurrens med ökad andel lokalt producerade livsmedel, säger Hanna Savola, projektledare på Länsstyrelsen Skåne.

Kompetensutveckling och innovationsspridning

I nästa projektsteg deltog ett antal nyckelpersoner från varje kommun i olika delmoment, bland annat workshopar med fokus på inköp, upphandling och logistik.

– Syftet var att hjälpa de kommuner som inte alls har arbetat med detta förut. Vi erbjöd dem kompetensutveckling och stöd för att ta fram beslutsunderlag till politikerna, säger Hanna Savola.

Workshoparna hjälpte kommunerna att ta fram de beslutsunderlag som behövdes för ett genomförandeprojekt. Kommunerna erbjöds även expertstöd för att upprätta beslutsunderlag med bland annat konsekvensanalys och kostnads-nytto-analys.

– Vi har bjudit in föreläsare från andra svenska kommuner som redan har genomfört den här typen av insatser. Det har varit väldigt uppskattat. Jag är stolt över hur vi designat projektet och förankrat insatserna med kommunerna, säger Hanna Savola.

Resultaten från projektet har varit goda. Totalt har 40 personer från nio olika skånska kommuner deltagit i projektet och därmed fått ökad kunskap om effekterna av samordnad varudistribution. De har även fått en bred kunskap om vad som krävs rent praktiskt, organisatoriskt och ekonomiskt för att införa samordnade varutransporter.

Minskade koldioxidutsläpp är en av flera vinster

Insatsen har bidragit till att sex skånska kommuner tagit fram beslutsunderlag för att införa samordnad varudistribution.

– Trelleborg har nu beslutat sig för att införa samordnad varudistribution, medan de andra kommunerna har bestämt sig för att de behöver ett klustersamarbete för att det ska vara ekonomiskt hållbart. Vi kommer därför att hjälpa dessa mindre kommuner att arrangera ett samarbete, säger Hanna Savola.

Länsstyrelsen har räknat med att den årliga koldioxidminskningen för de kommuner som inför samordningen kommer vara cirka 1 000 ton koldioxidekvivalent per kommun med 60 000 invånare. Men förutom en koldioxidminskning bidrar samordnad varudistribution även till andra fördelar.

– Samordnad varudistribution ger stor potential att öppna upp för lokala livsmedelsproducenter. Dessutom får kommunerna bättre koll på vad de köper in och tar kontroll över sina inköp, säger Hanna Savola.

Tips och erfarenheter

Ett tips från Hanna om man vill göra en liknande insats är inkludera beslutsfattare från alla förvaltningar som berörs, direkt från start.

–I vissa tidigare projekt jobbade vi lite fel i början. Vi försökte nå ut till kommunerna och få saker gjorda genom miljöstrategerna. Men vi insåg att man måste samla relevanta personer från alla förvaltningar som berörs, säger Hanna Savola och fortsätter berätta att det är ett krävande arbete som tar tid och att det behöver avsättas mycket tid och resurser för att lyckas med en implementering.

Nationellt projektkontor ska stötta kommuner

Arbetet med kommunal samordnad varudistribution fortsätter nu i samarbete med Energikontoret Sydost i form av ett nationellt kontor - KOSAVA www.kosava.se, som Energikontoret Sydost och Länsstyrelsen Skåne driver med stöd från Energimyndigheten. Via kontoret och dess nätverk av kommuner, får alla kommuner i Sverige som önskar vägledning och stöttning i besluts-, implementerings och utvecklingsfasen av samordnad varudistribution.

– Kommunerna har svårt att själva ta steget att genomföra den här processen och de behöver hjälp från personer med spetskunskap. Därför krävs det en samordning mellan kommuner som redan infört samordnad varudistribution och de som är nybörjare, säger Hanna Savola.

Energimyndighetens roll och andra aktörer

Energimyndigheten har gett ekonomiskt stöd till projektet via programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling för energiomställning och minskad klimatpåverkan. Programmet ska underlätta samverkan, metodutveckling och spridning av erfarenheter kring lokal och regional energi- och klimatomställning för att öka offentliga aktörers organisatoriska kapacitet att arbeta med frågorna.

För mer information, kontakta:

Projektledare på Länsstyrelsen i Skåne
Hanna Savola
E-post: hanna....@lansstyrelsen.se

Projektledare på Energikontor Sydost
Fredrik Mårdh
E-post: fredrik...@energikontorsydost.se

Energimyndigheten
Olov Åslund
E-post: olov.a...@energimyndigheten.se

Resultat

Resultat