Linköping skapar smartare resvanor

De flesta säger att de bryr sig om miljön, men få lever som de lär. Det vill Linköpings kommun ändra på. Genom annorlunda kommunikationsmetoder och unika samarbeten har kommunen lyckats få fler medborgare att resa mer hållbart.

Linköping kommuns klimatmål är att vara koldioxidneutralt år 2025. En del av strategin är att jobba med mobility management och att genom attitydförändring skapa mer hållbara resvanor. För att få fler av kommunens invånare att gå, cykla eller resa kollektivt genomfördes därför trafikplaneringsprojektet "Smarta resan".

Engagera, utbilda och följ upp

Tre stadsdelar i kommunen valdes ut som testgrupper. Foldern "Smarta resan" skickades ut till hushållen för att informera om projektet och inbitna bilister erbjöds att testa elcykel eller kollektivtrafik, något som lockade 238 personer att bryta sina vanor. Långtidsarbetslösa ungdomar utbildades för att prata med resenärerna ute i stadsdelarna och inspirera dem till goda resvanor. Resenärerna erbjöds även resguider för sin stadsdel samtidigt som de engagerades via sociala medier.

Vid projektets slut utvärderade Linköpings Universitet testresenärernas upplevelser och vilja att förändra sina resvanor. Undersökningen visade att cirka hälften av testresenärerna fortsatt att cykla eller resa kollektivt tre månader efter projektets avslut.

Ett nytt sätt att kommunicera

"Smarta resan" beräknas ha nått över 10 000 personer genom samtal, informationsmaterial och medial uppmärksamhet på TV, radio och bloggar. Efter utvärdering och analys har kommunen bestämt att fortsätta driva projektet ytterligare ett år. En kommunikatör har anställts på heltid och jakten på nya testresenärer och andra aktiviteter har redan dragit igång.

– En framgångsfaktor för projektet var att integrera social hållbarhet med den ekologiska dimensionen. Det bidrog till att det uppmärksammades och uppskattades i de tre stadsdelarna. Men nästa gång behöver forma en tydligare projektgrupp där alla kan lägga tid och engagemang på uppdraget, säger Sandra Viktor på Linköpings kommun.

Energimyndighetens roll

Energimyndighetens stöd var avgörande för att forma och genomföra projektet. Energimyndigheten har stöttat "Smarta resan" både konomiskt och med kunskap kring mobility management.

Program Övrigt