Lyckat samarbete mellan Borlänge kommun och Bilprovningen

Borlänge kommun och Bilprovningen samarbetade mellan 2005-06 för att via bland annat besiktningsteknikerna nå bilister med samhällsnyttig information gällande miljö, teknik och hälsa.

Projektet har gått ut på att använda bilprovningen i Borlänge som arena för att nå fordonsägare inom kommunen med information som kan bidra till en attityd- och beteendeförändring. Informationen rör områden som miljö, trafiksäkerhet, hälsa, ekonomi och teknikutveckling. För Bilprovningens del har syftet med projektet varit att öka kundservicen och kvaliteten på sin verksamhet och att få besiktningsteknikerna att börja prata med kunden.

Besiktningsteknikerna på Bilprovningen i Borlänge utbildades under ett år inom områdena miljö, ekonomi, hälsa, trafiksäkerhet och ny teknik för att kunna fungera som kanal till invånarna och vidarebefordra dem den samhällsnyttiga informationen.

Bilprovningen lämplig plats för samhällsinformation

Totalt har cirka 1500 personer nåtts av information via bilprovningen. Materialet som delats ut har varit utformad som informationsfoldrar samt någon checklista. Diskussion har förts om framtida material i form av exempelvis isskrapor med informativ text. Informationen har handlat om barn och trafiksäkerhet, däcktryck, sparsam körning och miljöbilar. Materialet kom främst från Vägverket och Naturskyddsföreningen.

För besiktningsteknikerna var utbildningstillfällena uppskattade. Föreläsarna var pålästa och förtroendeingivande, flera av teknikerna sa att föreläsningarna varit mycket bra och att de lärt sig mycket. Utbildningen i sparsam körning fick också positiv respons. De två tekniker som fick gå utbildningen fick själva berätta om hur det går till samt sina resultat.

Projektet har utvärderats enligt SUMO-metoden – ett system för planering, uppföljning och utvärdering av projekt som vill påverka attityder och beteenden. Ambitionen att mäta kvaliteten och hur kunderna tagit emot informationen visade sig ha inbyggda svårigheter på grund av bland annat integritetsskydd. En mindre utvärdering har trots detta kunnat genomföras under 2008. Resultatet från denna visar bland annat att de flesta besökare tycker att Bilprovningen är en bra arena för spridning av samhällsnyttig information inom området trafik och transporter.

Information viktigt i långsiktigt klimatmål

Dalarna är idag det näst mest biltäta länet i Sverige. Arbetet med att begränsa biltrafiken och skapa effektivare transportsystem samlar Borlänge kommun i begreppet Hållbar Trafik. För att nå de nationella klimatmålen krävs en avveckling av fossila bränslen och teknisk utveckling, men också ett omfattande arbete med attityd- och beteendeförändringar hos kommuninvånarna.

Att hitta rätt arena och rätt informationsmodell kan vara avgörande för om en förändring kan ske. Det är viktigt att nå människor i rätt situation där de är öppna för den information som levereras.

Utifrån denna bakgrund startades projekt mellan Borlänge kommun och Bilprovningen i Borlänge. Det pågick mellan hösten 2005 och 2006 års slut. Det mjukstartades dock redan under hösten 2004. Projektet var en del i Borlänges arbete med att nå ett hållbart transportsystem och att nå det lokala inriktningsmålet för kommunen med minskade koldioxidutsläpp.

Samarbetet med Bilprovningen i Borlänge har fungerat över förväntan. Efter en ganska lång inledningsfas med strategiska diskussioner och enklare samverkan i form av att kommunen fick använda Bilprovningens lokaler för informationsspridning till besökarna, utökades samarbetet allt eftersom.

Om kommunen, Vägverket och Bilprovningen tillsammans samarbetar kring viktiga frågor kan dessa få större tyngd och uppmärksammas mer. Idag samverkar Vägverket och Bilprovningen för att öka trafiksäkerheten. Denna samverkan skulle kunna utökas till att även innefatta miljöfrågor i framtiden.

Ett antal möjliga informationspunkter på Bilprovningen och vilka informationsmetoder som passar dessa har utretts. Dessa informationspunkter bör kunna utnyttjas mer i fortsatt samarbete.

Program Uthållig kommun