Med en miljöstudie blev Äppelriket bättre best­ällar­e

Äppelriket är ett växande företag som vill öka sin produktion med befintliga resurser. Genom att se över både internlogistiken och kylsystem blev de medvetna om de olika energieffektiva alternativen och kunde bli en bättre beställare av kylanläggning.

Äpplen i maskin

Äppelriket är ett medlemsföretag som ägs av 95 frukt­odlare. Huvuduppgiften är att sälja och marknadsföra medlemmarnas frukt. I sitt centralpackeri i Kivik lagrar, sorterar och packar de frukten. När ett företag sa upp sitt kontrakt för lagring av produkter i Äppelrikets lokaler, frigjordes en tredje­del av deras totala yta. De fick då möjligheten att bygga ut sin verksamhet för att bli så effektiv som möjligt.

Öka mängden äpplen – utan ökade resurser

Med en fördjupad studie kunde Äppelriket ta ett helhetsgrepp för att få en anläggning som tryggar produktionen för en bra framtid. De har som mål att få upp produkt­ionen genom att öka i mängden äpplen men med bibehållen personal­styrka. Två delar de ville se över var internlogi­st­i­ken och befintliga kylsystem, för att optimera flöden och minska energianvändning. Logistikstudien visade att:

  • Kylarna bör ligga i lokalerna som nu står tomma.
  • Antalet truckar kan minska om man köper in
    AGV-truckar, vilket medför att personal kan frigöra­s för andra arbetsuppgifter.
  • Inlastning kan också göras med befintliga energieffekti­va portar som det tidigare företaget använde.

Äppelriket fick en plan på hur de ska bygga om de frigjord­a ytorna samt hur flytt av produkterna kan ske på effektivast sätt.

Självförsörjande på värme

Parallellt gjordes en studie på befintliga kylmaskiner samt hur styrning och värmeåtervinning fungerade. Man upptäckte hur ineffektivt det ena kylsystemet arbetade. Effekttopp­arna är som störst på hösten då nedkylning av äpplen sker. Skulle man behålla två befintliga system och bygga ett tredje för de nya kylarna, skulle det behövas en kyleffekt på 1 200 kW. Om man däremot bygger ett nytt köldmedium, så kall­at CO2-system, skulle det kunna styras effektivare och då räcke­­r det med 900 kW.

En av fördelarna är att effekttopparna skulle minskas, vilket skulle frigöra mer energi som kommer gå åt till nya kylrum. Idag finns det en begränsning att växa med hög­re e­ffektabonnemang. Det finns också större potential till värme­återvinning. Enligt beräkningar kommer det finnas 500 kW värme, vilket skulle göra Äppelriket självförsörjande på värme. Studien visade att det finns behov av nya aero­temprar anpassade till ett lågtemperatursystem, samt viss upprustning av befintligt värmesystem. En investering på drygt 8 miljoner skulle löna sig redan efter 4 år. Där­efter skulle man spara 750 000 kr/år exklusive värmeåtervinningen.

Kunskap leder till bättre beställningar

De fördjupande studierna har bland annat lärt Äppelriket mer om hur de befintliga kylanläggningarna fungerar. N­ågot som de tidigare hade lägre kännedom om. När de sist köpte in en kylanläggning för ca 5 år sen, hade man inte tillräckligt med kunskap för att kunna ställa rätt krav som beställare, utan litade på vad leverantörerna förordade.

Idag har företaget höjt sin kunskapsnivå, både genom att göra Miljöstudien men även genom deltagandet i EENet. Ett nätverk där små och medelstora företag får hjälp och stöd i sitt arbete med att sänka energianvändningen i företaget.

-Genom att göra en mindre investering i konsulttid innan en större investering på flera miljoner kronor, blir man både en bättre beställare samtidigt som man får en energieffektiv lösning som är genomtänkt, säger VD Henrik Stridh.

För Henrik Stridh betyder det att han kan lägga fram ett underbyggt förslag för styrelse och de drygt 90 äppelodlarna, där han kan motivera en större investering när det finns underlag som visar hur snabbt fördelarna slår igen­om. Äppel­riket har nu en möjlighet att bygga om för en driftssäker framtid istället för att bygga in sig i ett hörn.

Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer