Miljöekonomisk stadsplanering i Västervik

Västerviks kommun vill få fler att besöka stadens kärna utan bil. Med en ny parkeringsstrategi, fler cykelbanor och en extra infart till staden hoppas kommunen kunna skapa ett reseflöde som gör bilen överflödig och staden med attraktiv.

Människor i rörelse lockar fler till att vistas på stadens gator och torg och gör städer mer attraktiva för besökare. Västerviks kommun vill därför öka möjligheten för invånarna i staden att resa med alternativa färdmedel i stället för att ta bilen. För att minska söktrafiken, som ofta uppstår när turister kör runt på gatorna utan mål, arbetar kommunen med att få bilburna besökare att parkera bilen och ta sig runt i staden på annat sätt.

Nya cykelvägar och mer tillgänglig parkering

För att få fler invånare och besökare att röra sig på stadens gator och öka hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik gjordes en så kallad trafiksimulering. Simuleringen ledde till beslutet att bygga en ny infart till staden, utöka antalet cykelparkeringar och skapa bättre cykelvägar till och från centrum.

I samarbete med kommunens näringslivsbolag, Västervik framåt, fastighetsägarna och handeln har kommunen också arbetat för att underlätta parkeringen i staden så att fler bilister kan låta bilen stå. Med hjälp av föreningen Svenska Stadskärnor har kommunen fått hjälp med att arbeta mot samma mål och ha större förståelse för varandras arbete. Det goda samarbetet gav också i en silverplats i Årets Stadskärna 2014.

- Det här är en naturlig del i ett pågående samarbete med bland annat fastighetsägare, handeln och andra verksamheter i staden. En sådan här stor förändring och omställning måste analyseras och få ta lite tid, säger Daniel Niklasson i Västerviks kommun.

Resultat och lärdomar

Med fler cykelbanor och ny cykelparkering märks inte bara en ökning av antalet cyklister, det resulterade även i ett ökat handelsindex under 2013. Något som visar att denna typ av stadsplanering både kan vara positivt för miljön och ekonomiskt försvarbart. Nästa steg i kommunens arbete är att undersöka hur man nattetid kan göra parkeringsplatser tryggare, ta reda på vilka problem som kan uppkomma med den nya infarten och vart den bäst bör leda trafiken.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har stöttat projektet "Gestalta hållbarhet i Västervik" under 2011-2014. Stödet och nätverksarbetet från programmet Uthållig kommun har resulterat i viktig kunskap som påverkat stadsplaneringen. Detta har möjliggjorts genom nätverket "Bilsnål planering i en levande småstad", som är ett av nio temaområden i programmet.

Program Uthållig kommun
Typ av stödmottagare Kommun