Miljövänliga hus ger stora besparingar

Genom att effektivisera elanvändning och uppvärmning i kommunala fastigheter kan stora miljöbesparingar göras. Sunne och Umeå kommun arbetar parallellt med att energieffektivisera sina byggnader. Insatserna är olika men det gemensamma receptet för framgång är innovativa lösningar, engagemang och samarbete.

Både Umeå och Sunne kommun har insett att det finns stor energieffektiviseringspotential i byggnader. Energieffektiviseringen kan göras i allt från materialval till uppvärmning och belysning. Att utbilda och involvera personalen som arbetar i byggnaderna har visat sig vara avgörande för ett gott resultat.

Energieffektiv räddningstjänst i Sunne

När byggnaderna i Sunne kommun energideklarerades 2010 gjordes först en kartläggning av varje fastighet och sedan plockades flera åtgärdsförslag fram för energieffektivisering. Ett av förslagen bestod i att inventera och byta ut gammal belysning, ersätta kvarvarande oljeeldning, underhålla byggnader och utbilda personalen på kommunen.

Ett exempel som lett till stor energieffektivisering är de åtgärder som gjorts i räddningstjänstens lokaler i Sunne. I samband med en takrenovering 2012 passade kommunen på att isolera taket och byta ut äldre belysning. Drifttiderna på ventilationen byttes och energimätare placerade ut i fikarummet för att engagera de anställda i energifrågan. Energimätarna gjorde det enklare för personalen att se hur mycket el som gick att spara genom att stänga av utrustning som inte användes eller släcka tomma rum. Åtgärderna ledde till att elanvändningen i lokalen minskade med 17 procent och användningen av fjärrvärme minskade med 19 procent.

- Att få de som använder lokalerna att engagera sig i miljöarbetet och minska sin energianvändning är en stor utmaning. Energimätarna var ett bra verktyg för att få personalen att förstå konsekvenserna av att låta maskiner vara i drift utan att använda dem eller att lämna lamporna tända i tomma lokaler, säger Gun-Britt Olsson i Sunne kommun.

Umeå uppnår miljömål i förtid

Sedan 2003 har Umeå kommun arbetat med att systematiskt kartlägga energianvändningen. För att öka medvetenheten kring energifrågor ställs höga energikrav vid nyproduktion av byggnader och information om energifrågor skickas ut till alla som söker bygglov, oavsett om det avser stora kontorskomplex eller utbyggnader av privatbostäder.

Fastighetskontoret har tillsammans med stadens politiker satt tydliga energimål. Ett av målen är att all kommunal nyproduktion byggd efter 2012 ska klara 65 kWh/m2 och år. Ett annat mål var att spara 20 procent av energianvändningen i kommunens lokaler från 2007 till 2016. Det målet nådde kommunen redan 2014, hela två år före utsatt tid.

- För att få alla att engagera sig i att uppnå energi- och miljömålen har det varit viktigt med bra samverkan inom de olika bolagen i kommunen och inom den kommunala verksamheten. Även politikerna har en central roll då det behövs tydliga politiska beslut för att tjänstemännen ska komma igång med energieffektiviseringsarbetet, säger Johan Sandström i Umeå kommun.

Energimyndighetens roll

Sunne kommun har fått energieffektiviseringsstöd. Umeå har varit en del av Energimyndighetens program Uthållig kommun där mycket av kunskapsutbytet skett kommunerna emellan. Energimyndigheten har även erbjudit konsultstöd vid framtagandet av detaljplaner.

Program Uthållig kommun
Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Kommun