Nya samarbeten ger bättre luft

De flesta städers luftkvalitet försämras under de timmar som invånarna åker till och från sina arbeten. Umeå har försökt komma tillrätta med problemet. Genom att samarbeta med en av stadens privata fastighetsägare vill kommunen skapa nya hållbara resmöjligheter som gör det svårare för invånarna att ta bilen till jobbet.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Det är inte helt lätt att förena tillväxt med en god stadsmiljö. Genom projektet "Grönt parkeringsköp" vill Umeå kommun förhindra att luften i staden försämras i samband med en allt mer tätbebyggd och trafikerad stadskärna. En möjlig lösning är att kommuner och fastighetsägare i större utsträckning samarbetar.

Färre parkeringsplatser på centrala arbetsplatser

I Umeå är luftkvaliteten som sämst på morgnarna och kvällarna då invånarna pendlar till och från arbetet. För att få bättre stadsluft har kommunen därför beslutat att parkeringar för de som arbetar i stadskärnan i framtiden kommer att anläggas utanför centrum.

Med en ny affärsmodell erbjöds en fastighetsägare i Umeå reduktion av parkeringsnormen i utbyte mot ökat ansvar för att förändra invånarnas resvanor, genom att exempelvis avsätta medel för bättre cykelfaciliteter, cykelparkeringar under tak i nära anslutning till fastigheten samt ansluta sig till en bilpool. Syftet är att på så sätt öka andelen resor med kollektiv-, gång- och cykeltrafik för de som arbetar i fastigheten.

– I stort har projektet varit mycket framgångsrikt. Från början var dock tanken att de anställda i fastigheten skulle få rabatt på kollektivtrafikkort under hela avtalsperioden. Detta har tyvärr inte gått då Skatteverket såg detta som grund för förmånsbeskattning. De pengar som skulle avsättas till detta avsätts nu istället till mobility management-insatser, säger Emma Ödling på Umeå Parkerings AB (Upab).

Ett projekt som både är mätbart och skalbart

Om alla tänkta åtgärder genomförs finns det goda möjligheter att nå det uppsatta målet om en 40 procent minskad arbetspendling med bil till berörd fastighet i Umeå. Reducerade parkeringstal i centrum i kombination med en väl utvecklad alternativtrafik kan även ge en potentiell energibesparing på 41 procent. Nästa steg i projektet är att se hur de principer som tagits fram kan användas för boendeparkering. Det finns också ett stort värde i att föra projektets modell och insikter vidare till andra kommuner.

– Projektets koncept och innehåll har god möjlighet att överföras till liknande nationella stadsbyggnadsprojekt, om inte i sin helhet, i delar. Den kanske viktigaste frågan rör introduktionen av grön växling inom transportsektorn och formerna för samverkansprocess mellan privata och offentliga samhällsbyggnadsaktörer, säger Isak Brändström i Umeå kommun.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har stöttat projektet "Grönt parkeringsköp" med vägledning och kontakter för utbyte av erfarenheter. Energimyndigheten har dessutom lämnat stöd till demonstration av gröna parkeringsköp under åren 2012 och 2013.

Resultat

Resultat