Nytt utställningsmaterial ska informera om hållbara transporter

Uppdraget för kommunernas klimat- och energirådgivare utvidgades 2009 till att också röra transporter. Vid den tidpunkten saknades det informationsmaterial att använda vid mässor och andra presentationstillfällen. För att underlätta information och rådgivning om hållbara transporter tog Energikontoret Regionförbundet Örebro fram ett portabelt utställningsmaterial med stöd av Energimyndigheten.

Energi- och klimatrådgivarna i landets kommuner ger allmänheten, mindre företag och organisationer rådgivning i energi- och klimatfrågor. Rådgivningen ska vara opartisk och kostnadsfri. Den ska förmedla lokalt och regionalt anpassad kunskap om energieffektivisering, energianvändning och klimatpåverkan. Den ska också ge rådgivning om förutsättningarna att förändra energianvändningen i lokaler och bostäder. Energi- och klimatrådgivningen ska sedan 2009 också omfatta transporter av personer och gods.

Utställningsmaterial till hela landet

På regional nivå finns energikontor, som bland annat arbetar med samordning av energi- och klimatrådgivningen. På nationell nivå stödjer Energimyndigheten energikontoren och den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Stödet är ekonomiskt, men också genom utbildning och information. I syfte att underlätta rådgivningen inom det nya området transporter fick Energikontoret Regionförbundet Örebro ekonomiskt stöd av Energimyndigheten för att ta fram ett utställningsmaterial till energikontoren och klimat- och energirådgivare.

Utställningen tog som utgångspunkt boken 30 biltips, utgiven av organisationen Miljöfordon Syd. Projektet resulterade i ett utställningsmaterial med tre vikbara utställningsskärmar, som distribuerades till samtliga Energikontor i landet. Energi- och klimatrådgivare har också haft möjlighet att låna utställningen vid behov.

– Utställningen var ett av de första informationsmaterial som togs fram inom transportrådgivningen. Den fyllde därför ett aktuellt behov och har varit till nytta för energi- och klimatrådgivningen över hela landet. Utställningen har bland annat använts på flera platser under den årliga Europeiska Transportveckan. Den har även använts på bibliotek och mässor. Innehållet och illustrationerna i utställningen har också kommit till användning i utskick, annonser och annat informationsmaterial, säger projektledare Katarina Bååth, Energikontor Regionförbundet Örebro.

Foto: Per Westergård

Program Övrigt