Planering ger energieffektivare resor vid stora evenemang

Resor till och från evenemang står ofta för en stor andel av ett evenemangs energianvändning och klimatpåverkan. Energimyndigheten gav 2011 ekonomiskt stöd till en undersökning av hur 20 stora idrotts-, musik- och kulturevenemang arbetar med transportplanering.

Arbetet mynnade ut i en idéskrift med tips och råd till arrangörer. Det togs också fram en modell för att beräkna hur förändrade resmönster kan påverka energianvändningen. Projektet visar på stora möjligheter att minska energianvändning och klimatpåverkan vid genomförandet av stora evenemang. Under 2014 får projektet en fortsättning där de förslag som projektet resulterade i prövas i praktiken.

Idrotts-, musik- och kulturevenemang innebär ett stort antal resor för besökare, deltagare och arrangörer. En minskning av det totala antalet resor och en ökning av andelen resor med mer hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik kan ge stora energi- och klimatvinster. Det kan också minska behovet av bilparkeringsytor och trängsel i den ort evenemanget arrangeras. Godstransporter till och från evenemanget kan också samordnas för att minska antalet transporter, och samtidigt innebära ekonomiska besparingar.

Få arbetar med transportplanering

Det är ovanligt att arrangörer av stora evenemang har en klar bild av hur besökare transporterar sig till och från evenemanget och hur långt de reser. Det framkommer i intervjuer med 20 arrangörer som genomförts i projektet. Merparten av arrangörerna informerar om de alternativ besökarna har för att ta sig till evenemanget, men det är färre arrangörer som aktivt arbetar med att minska resornas miljöpåverkan genom transportplanering.

Intervjuerna visar på en stor utvecklingspotential både när det gäller att utveckla evenemangens transportplanering och när det kommer till att genomföra konkreta åtgärder. Samtidigt finns det många goda exempel på åtgärder som genomförts.

Råd och tips sammanställdes

Projektet resulterade i en idéskrift med goda exempel och tips på åtgärder som arrangörer kan hämta inspiration från. Skriften ger också förslag på hur evenemang kan arbeta mer systematiskt med transportplanering för att minska behovet av transporter, stödja en övergång till mer hållbara färdsätt och klimatkompensera för de resor som görs.

Evenemang kan också ta hjälp av standarder och miljömärkningar. Idéskriften ger rekommendationer för hur en analys av hur besökarna reser till evenemanget kan göras. Kunskapen om nuläget kan sedan ligga till grund för val och utvärdering av åtgärder. Projektet tog också fram en beräkningsmodell för hur miljöpåverkan och behov av parkeringsplatser påverkas av hur besökarna reser till och från evenemanget.

Stora möjligheter till energibesparing

En grov uppskattning av möjligheten till energieffektivisering och minskad klimatpåverkan har gjorts. Förändrade resmönster till ett centralt evenemang i ett storstadsområde, där mer miljövänliga färdsätt redan idag väljs i högre utsträckning, kan innebära en energibesparing på 150 megawattimmar och minskade koldioxidutsläpp på 42 ton. Ett evenemang i närheten av en mindre stad med begränsad tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelinfrastruktur kan resultera i besparingar på 870 megawattimmar respektive 239 ton koldioxid.

– Många arrangörer arbetar med miljöfrågor, men det är få som aktivt arbetar med sin transportplanering. Det är fortfarande ett relativt outvecklat område. Genom projektet har ett grundmaterial kunnat tas fram, som har rönt intresse och uppskattning från bland annat arrangörer, kommuner och idrottsorganisationer, säger Katarina Bååth, projektledare på Energikontoret Regionförbundet Örebro.

Arbetet fortsätter under 2014 i ett nytt projekt som beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndigheten. Tio arrangörer av stora evenemang kommer att arbeta praktiskt med att genomföra åtgärder inom transportplanering, bland annat utifrån den idéskrift och beräkningsmetod som projektet resulterade i. Målet är att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med 10-30 procent per evenemang. Utifrån arbetet kommer idéskriften att ges ut i en uppdaterad version.

Program Övrigt
Typ av stöd Energieffektivisering
Typ av stödmottagare Offentlig sektor
Slutår 2013