Promenad- och cykelstaden Nydal

I den snabbt växande regionen Stockholm-Uppsala ligger Knivsta. Här planeras just nu stadsdelen Nydal där Energimyndigheten samverkar med Knivsta kommun. Den gemensamma åtgärdsplanen visar hur bilismen kan reduceras till förmån för mer hållbara transportmedel, som cykel och kollektivtrafik.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

En av grundtankarna med den nya stadsdelen är att biltrafiken ska minskas genom att ge mer plats för cyklister, fotgängare och kollektivtrafik. Förutsättningarna för att bygga en sådan typ av stad finns, då alla berörda parter har varit överens genom hela planeringsprocessen.

Hållbart från början

Målet är att förutsättningarna för ett hållbart resande ska vara på plats när de första boende flyttar in i Nydal. De boende ska uppleva att de har goda transportmöjligheter samtidigt som antalet kilometer med bil per invånare ska minska. Dessutom ska fler fordon i området drivas med förnybar energi, jämfört med genomsnittet.

Det handlar om en minskning av energianvändningen på 1000-2000 MWh per år och 250-500 ton mindre koldioxidutsläpp per år jämfört med genomsnittet.

För en mer hållbar framtid

Arbetet med den nya stadsdelen går nu in i en fas där en så kallad skelettplan tas fram. Denna fungerar som en detaljplan där infrastrukturen för området slås fast. I detta arbete ligger Nydals åtgärdsplan för hållbart resande och Nydals plan för hållbart resande som viktiga underlag.

Parallellt med detta arbete kartläggs trafiken och hur den kommer att påverka infrastrukturen beroende på antal invånare och de transportbehov som uppstår. Kartläggningen gäller inte bara framkomlighet utan också hur många parkeringsplatser som behövs och hur de ska placeras i området.

Alla politiker håller med om att det ska vara lätt att gå och cykla. Det svåra ligger i att komma överens om hur svårt det ska vara att åka bil.

– Vi har en nyantagen trafikstrategi för hela kommunen som alla är överens om. I Nydal finns verkligen alla förutsättningar för att ett hållbart resande ska växa fram. Här ska man kunna promenera, cykla och åka kollektivt, eller genom att vara med i en bilpool. Den som flyttar till Nydal ska helt enkelt inte känna behov av att ha en egen bil, säger Emma Hell-Lövgren på Knivsta kommun.

Energimyndighetens roll

Energimyndighetens roll har varit att stötta Knivsta kommun med finansiella resurser samt utbildningsdagar för kommunala tjänstemän och tjänstemän från Uppsala Lokaltrafik. Genom ett antal arbetsmöten lades bland annat grunden för Nydals "Åtgärdsplan för hållbart resande" och "Plan för hållbart resande". Energimyndigheten har också genomfört en workshop där skissen på områdets utformning utvärderades utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Resultat

Resultat